ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bullet แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง article

 

ระกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
 4 ก.ค.67      ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิววัดเขาเจดีย์        
3 ก.ค.67   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ๖ ซอย ๑ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        
           
           
           
 

 

ระกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่   โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
22 มี.ค.66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมนต์ชัยพัฒนา  
 28พ.ย.66   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านทองหลาง-บ้านบางจาก(ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน )        
           
           
           
 

 

ระกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
16 ก.ย.65 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ  
10 มิ.ย.65 ประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปะทิว-ท่าแซะ  
31 พ.ค.65 ประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปะทิว-ท่าแซะ  
4 เม.ย.65 ประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปะทิว-ท่าแซะ  
18 ม.ค.65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าวปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        

 

 

ระกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

 
วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
11 ส.ค.64 โครงการก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก    
 5 ก.พ.63  ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ        
24 ธ.ค.63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล8 ครั้งที่2  
22 ธ.ค.63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ถนนสายเทศบาล 7  
7 ธ.ค.63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล8  

 

 

ระกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 
วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
21 ก.ค.63 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ
2 ก.ค.63 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ  
11 มิ.ย.63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดเขาเจดีย์-พระใหญ่  
28 พ.ค.63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล   
15 เม.ย.63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดเขาเจดีย์-พระใหญ่  
           


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
29 ส.ค.62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
20 ส.ค.62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
15 ก.ค.62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
30 พ.ค.62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดิีเซล  
25 มี.ค.62 ประกวดราคาจ้างการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)  
12 ต.ค.62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่เขตทาง  
           

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
11 ก.ย.61 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
2 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
และอาคารป้องกัน เทศบาลตำบลปะทิว
 
2 ส.ค. 61 การสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวนสาธารณะ
หลังสถานีรถไฟปะทิว
 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
7 พ.ย.60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายปะทิว-ท่าแซะ  
29 ก.ย.60 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญรัฐ  
29 ก.ย.60 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเทศบาล9  
29 ก.ย.60 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเทศบาล 10  
2 ส.ค.60 สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอLED COLOR P10  
3 ก.ค.60 สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอLED COLOR P10  
14 มิ.ย.60 สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอLED COLOR P10  
11 เม.ย.60 สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนสายเทศบาล 13      
           

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
22ก.ย.59 ตกลงราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน      
8 มิ.ย. 59 ประมูลเช่าที่ดิน แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่      
30 พ.ย.58  สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ  
26 พ.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายวัดเขาเจดีย์-เทศบาล 2  
26 พ.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายปะทิว-ท่าแซะ  
9 พ.ย. 58 สอบราคาซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลปะทิว  
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
21 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการ 2 โครงการ  
18 ก.ย.58 สอบราคาจ้างเหมาบริการ 2โครงการ  
14 ก.ย.58 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก        
7 ก.ย.58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และถนน คสล. สามแยกถนนเทศบาล 4และ3  

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ โครงการ ประกาศ เอกสาร
สอบราคา
แบบประเมิน ผลการพิจารณา
13 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ  
16 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัววีเป็นตัวยู  
22 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัววีเป็นรูปตัวยู  
11 มี.ค.58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
9 มี.ค. 58 สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
16 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล10  
26 ม.ค. 58 สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
15 ธ.ค. 57 สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
12 พ.ย. 57 สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อถุงพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ)  
11 พ.ย. 57 สอบราคาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าสถานีรถไฟปะทิว  
11 พ.ย. 57 สอบราคาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7  
11 พ.ย. 57 สอบราคาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9  
27 ต.ค. 57 สอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังสถานีรถไฟปะทิว
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว    

 

  

  

 

 


 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com