ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ

 

 

<< กิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก

 
  
          


 
 

<<..ประกาศเทศบาลตำบลปะทิวเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

<<..ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓
<<..การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะแจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอปะทิว

<<..ขอเชิญขวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ขอเชิญร่วมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรสืบสานวัฒนธรรมการทำขนมไทย ๑๙-๒๐ มิ.ย.๖๒

<<..ขอเชิญร่วมพิธืทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
<<..ขายทอดตลาดครุภัฑณ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑

<<..ประชาสัมพันธ์การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

<<..เทศบาลตำบลปะทิวขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..บบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เทศบาลตำบลปะทิว 
เขตเลือกตั้งที่ ๒   จังหวัด  ชุมพร

<<..ประกาศแบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เทศบาลตำบลปะทิว เขตเลือกตั้งที่ ๒   จังหวัด  ชุมพร
<<..ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ
.๒๕๖๒

<<..ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปี ๒๕๖๒
<<..ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑

<<..ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

<<..กำหนดแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
<<..รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
<<..ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

<<..เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

<<..เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
<<..เทศบาลตำบลปะทิว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

<<..การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

<<..กำหนดแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

<<..ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
<<..โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
<<..โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
<<..รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลตำบลปะทิว
<<..รับให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์

<<<<ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน (๑๕ ก.ค.๖๒)
--ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล (๓๐ พ.ค.๖๒)

--ประกวดราคาจ้างการติดตั้งระบบกล้องโทรทัสน์วงจรปิด (cctv) (๒๕ มี.ค.๖๒)
--ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (๑๑ ก.ย.๖๑)
--การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารป้องกันเทศบาลตำบลปะทิว (๒ ส.ค.๖๑)
--การจ้างการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟปะทิว(๒ ส.ค.๖๑)
--ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอ่มแซมถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (๗ พ.ย. ๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญรัฐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาล๙ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายเทศบาล๑๐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--
สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๒ ส.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๑ ส.ค.๖๐)

--
สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๓ ก.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๓๐ มิ.ย.๖๐)
--สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๑๑ มิ.ย.๖๐)
<<< ดูเอกสารสอบราคา คลิก
 

 


กระดานสนทนา   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติรีบดูเลยหนังใหม่!The Lion King (2019) เดอะ ไลอ้อน ...2019-09-1327 / 0
dot
กระทู้ปกติBleach บลีช เทพมรณะ พากย์ไทย | Ep.612019-09-1221 / 0
dot
กระทู้ปกติขอนำเสนอ! Chasing Ball (2019) ปิ๊งรักยัยจอมยุ่ง ตอ...2019-09-1216 / 0
dot
กระทู้ปกติดูเลย"The Art of the Steal ขบวนการโจรปล้นเหนื...2019-09-1121 / 0
dot
กระทู้ปกติToriko โทริโกะ พากย์ไทย | Ep.612019-09-1020 / 0
dot
กระทู้ปกติอยากให้ชม''ซีรีย์ฝรั่งซีรี่ย์ฝรั่งChicag...2019-09-1032 / 0
dot
กระทู้ปกติรีบดูเลย Cinderella Chef (2018) สูตรรักซินเดอเรลล่...2019-09-0921 / 0
dot
กระทู้ปกติยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 18 ตอน ปริศนากระสุนม...2019-09-0815 / 0
dot
กระทู้ปกติ<<<ดูอ๊ะป่าวหนังออนไลน์>>2019-09-0720 / 0
dot
กระทู้ปกติดูยังซีรี่ย์เกาหลี LOVE ALARM2019-09-0621 / 0
dot
กระทู้ปกติดูซีรีย์เกาหลีซับไทย2019-09-0525 / 0
dot
กระทู้ปกติHotel Del Luna ซับไทย,2019-09-0318 / 0
dot
กระทู้ปกติดูฟรี!ซีรี่ย์ญี่ปุ่น.net2019-09-0322 / 0
dot
กระทู้ปกติ"ดูหนังออนไลน์ฟรีที่นี่"2019-09-0327 / 0
dot
กระทู้ปกติLove Alarm (2019) 2019-09-0121 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com