ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ<< กิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก

 
  
            
 

<<..แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 เทศบาลตำบลปะทิว
<<..ขอเชิญประชาชน/หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่อาศัยหรือมีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว เสนอปัญหา/ความต้องการ
/ข้อเสนอแนะ  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตรงความต้องการของประชาชน"

<<..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปะทิว
<<.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป
<<..ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องโอนย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียน
และรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปะทิว
 

<<..รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปะทิว
<<..ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

<<..ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง นายก อบจ.ชุมพรและ ส.อบจ.ชุมพร เขตเทศบาลตำบลปะทิว

<<..ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ชุมพรและ ส.อบจ.ชุมพร
<<..ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
<<..ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

<<..ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

<<..เทศบาลตำบลปะทิว รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

<<..ประกาศการเปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
<<..ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปะทิว
<<..รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปะทิว
<<..ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป(กองช่าง)
<<..ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี ๒๕๖๒
<<..รวมคำสั่ง ประกาศ ของจังหวัดชุมพร ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
<<..เทศบาลตำบลปะทิว รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในเขตเทศบาล
<<..กกต.จังหวัดชุมพร ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะทิวร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว

<<..รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลปะทิว ๓๐ ก.ย. ๖๒

<<..เทศบาลตำบลปะทิว ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว

<<..เทศบาลตำบลปะทิวขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

<<..ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

<<..รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

<<..เทศบาลตำบลปะทิวรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
<<..ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำไตรมาศที่ ๔  

<<..ประกาศเทศบาลตำบลปะทิวเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓

<<..ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓
<<..การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะแจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอปะทิว

<<..ขอเชิญขวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ขอเชิญร่วมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรสืบสานวัฒนธรรมการทำขนมไทย ๑๙-๒๐ มิ.ย.๖๒

<<..ขอเชิญร่วมพิธืทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
<<..ขายทอดตลาดครุภัฑณ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑

<<..ประชาสัมพันธ์การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

<<..เทศบาลตำบลปะทิวขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..บบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เทศบาลตำบลปะทิว 
เขตเลือกตั้งที่ ๒   จังหวัด  ชุมพร

<<..ประกาศแบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เทศบาลตำบลปะทิว เขตเลือกตั้งที่ ๒   จังหวัด  ชุมพร
<<..ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ
.๒๕๖๒

<<..ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปี ๒๕๖๒
<<..ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลตำบลปะทิว
<<..รับให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์

--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล๘ (๒๔ ธ.ค.๖๓)
--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ถนนสายเทศบาล ๗ (๒๒ ธ.ค.๖๓)

--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล๘ (๗ ธ.ค.๖๓)
--ประกวเราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ (๒๑ ก.ค.๖๓)
--ประกวเราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ (๒ ก.ค.๖๓) ยกเลิกประกาศ

--ประกวเราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล (๒๘ พ.ค.๖๓)

--ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดเขาเจดีย์-พระใหญ่ (๑๖ เม.ย.๖๒)
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน (๑๕ ก.ค.๖๒)

--ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล (๓๐ พ.ค.๖๒)

--ประกวดราคาจ้างการติดตั้งระบบกล้องโทรทัสน์วงจรปิด (cctv) (๒๕ มี.ค.๖๒)
--ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (๑๑ ก.ย.๖๑)
--การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารป้องกันเทศบาลตำบลปะทิว (๒ ส.ค.๖๑)
--การจ้างการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟปะทิว(๒ ส.ค.๖๑)
--ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอ่มแซมถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (๗ พ.ย. ๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญรัฐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาล๙ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายเทศบาล๑๐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--
สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๒ ส.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๑ ส.ค.๖๐)

--
สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๓ ก.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๓๐ มิ.ย.๖๐)
--สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๑๑ มิ.ย.๖๐)
<<< ดูเอกสารสอบราคา คลิก
 

 


กระดานสนทนา   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติpgslot.guide แจกเครดิตฟรี pgslot2021-12-032 / 0
dot
กระทู้ปกติPGSLOT 2021-12-017 / 0
dot
กระทู้ปกติเช็คด่านตรวจ เช็คด่าน แอพ ด่าน มีด่านบอกด้วย มีด่า...2021-11-269 / 0
dot
กระทู้ปกติการเดินทางเข้าพักอาศัยในเขตจังหวัดชุมพร2021-04-29439 / 1
dot
กระทู้ปกติท้องผูกเรื่องที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม2018-07-18942 / 1
dot
กระทู้ปกติปริมาณเหล็กที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน2018-07-041810 / 0
dot
กระทู้ปกติว่าด้วยเรื่องของขมิ้นชัน2018-06-08977 / 0
dot
กระทู้ปกติแนะนำไม้นำโชคไม้มงคลที่ควรปลูกตามบ้านเรือน2018-05-22964 / 0
dot
กระทู้ปกติขอแนวทางการแก้ปัญหา2018-02-281056 / 2
dot
กระทู้ปกติสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง2017-06-281089 / 0
dot
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้...2017-04-031148 / 0
dot
กระทู้ปกติออกกำลังกาย2017-01-231214 / 0
dot
กระทู้น่าสนใจเทิดทูลสถาบัน2016-09-141658 / 51
dot
กระทู้ปกติยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์เทศบาลตำบลปะทิว2010-05-043417 / 11
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com