ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bullet แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ

'งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

'งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว


'ท้องถิ่นรักษ์โลก

'ธนาคารขยะ

                           'ท้องถิ่นรักษ์โลก

'งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

'ป้องกัน PM25

 

                

 

     
    
         
     

      

     

    

   

 

 

            


 

<< ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ๖ ซอย ๑ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(•)  ขอเชิญประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มองค์กรทางสังคมและ  กลุ่มประชาสังคมอื่นๆ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
<<  ประกาศ
เทศบาลตำบลปะทิว เรื่องประชาสัมพันธ์ การออกตรวจสถานประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร
<< ภาพกิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลก
<< เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำ สุนัข และแมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่มี
      ค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ จุดให้
<< ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
<<..ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗
<< ประกาศ
เทศบาลตำบลปะทิว รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

<< ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี  ๒๕๖๗
<< ๑๒ ข้อควรรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐
<< ประชาสัมพันธ์การใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยความพิการบนซูเปอร์แอปพลิเคชัน"ทางรัฐ"เพื่อความสะดวกของประชาชน

<< ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายบ้านทองหลาง-บ้านบางจาก ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
<< ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว รับลงทะเบียน ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข-แมว  และ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว"โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง" 
<< ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
<< ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๗
<< ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
<<.ประกาศประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกควันเพื่อปัองกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ

<< ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และภาษีป้าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
<< ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
<<. ขอเชิญประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มองค์กรทางสังคม และกลุ่มภาคประชาสังคมอื่นๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปะทิว เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่2/2566
<< การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
<< เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
<< ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

<<.
 ขอเชิญประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มองค์กรทางสังคม และกลุ่มภาคประชาสังคมอื่นๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปะทิว เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่1/2566

<<. เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำ สุนัข และแมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน วัดเขาเจดีย์ จ.ชุมพร
<<..ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บในปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
<<..ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลปะทิว  ออกไปอีก ๒ เดือน
<<..รณงค์การสวมหมวกนิรภัย๑๐๐%ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว<<..รายงานผลการจัดเก็บรายได้ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
<<..ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕
<<..แนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อดำเนินการประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 เทศบาลตำบลปะทิว

<<..ขอเชิญประชาชน/หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่อาศัยหรือมีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปะทิว เสนอปัญหา/
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตรงความต้องการของประชาชน"

<<..ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปะทิว
<<.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป
<<..ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการเดินรถทางเดียวถนนสายเทศบาล ๙
<<..มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
<<..มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
<<..รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลตำบลปะทิว
<<..รับให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์

--ประกวดราคาซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิววัดเขาเจดีย์ (๔ ก.ค.๖๗)
--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมนต์ชัยพัฒนา (๒๒ มี.ค. ๖๖)
--ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะถนนสายเทศบาล ๑และ ๑๑ (๑๖ ก.ย.๖๕)
--ประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปะทิว-ท่าแซะ (๓๑ พ.ค.๖๕)

--ประกาศยกเลิก ประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปะทิว-ท่าแซะ(๕ พ.ค.๖๕)
--ประกวดราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนปะทิว-ท่าแซะ (๔ เม.ย.๖๕)
--ประกวดราคาจ้างก่อสร้าวปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(๑๘ ม.ค.๖๕)
--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล๘ (๒๔ ธ.ค.๖๓)
--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ถนนสายเทศบาล ๗ (๒๒ ธ.ค.๖๓)
--ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเทศบาล๘ (๗ ธ.ค.๖๓)
--ประกวเราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ (๒๑ ก.ค.๖๓)
--ประกวเราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ (๒ ก.ค.๖๓) ยกเลิกประกาศ

--ประกวเราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล (๒๘ พ.ค.๖๓)

--ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดเขาเจดีย์-พระใหญ่ (๑๖ เม.ย.๖๒)
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน (๑๕ ก.ค.๖๒)

--ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล (๓๐ พ.ค.๖๒)

--ประกวดราคาจ้างการติดตั้งระบบกล้องโทรทัสน์วงจรปิด (cctv) (๒๕ มี.ค.๖๒)
--ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (๑๑ ก.ย.๖๑)
--การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารป้องกันเทศบาลตำบลปะทิว (๒ ส.ค.๖๑)
--การจ้างการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟปะทิว(๒ ส.ค.๖๑)
--ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอ่มแซมถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (๗ พ.ย. ๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญรัฐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาล๙ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายเทศบาล๑๐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๒ ส.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๑ ส.ค.๖๐)

--สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๓ ก.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๓๐ มิ.ย.๖๐)
--สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๑๑ มิ.ย.๖๐)
<<< ดูเอกสารสอบราคา คลิก
 

 


กระดานสนทนา   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์2024-01-25170 / 0
dot
กระทู้ปกติอยากทราบว่าทางเทศบาลมีการใช้บัญชีตำแหน่ง จพง.เทศกิ...2022-04-063088 / 3
dot
กระทู้ปกติการเดินทางเข้าพักอาศัยในเขตจังหวัดชุมพร2021-04-291494 / 2
dot
กระทู้ปกติแนะนำไม้นำโชคไม้มงคลที่ควรปลูกตามบ้านเรือน2018-05-222044 / 1
dot
กระทู้ปกติขอแนวทางการแก้ปัญหา2018-02-282142 / 2
dot
กระทู้ปกติสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง2017-06-282028 / 0
dot
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้...2017-04-032303 / 0
dot
กระทู้ปกติออกกำลังกาย2017-01-232232 / 0
dot
กระทู้น่าสนใจเทิดทูลสถาบัน2016-09-143110 / 52
dot
กระทู้ปกติยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์เทศบาลตำบลปะทิว2010-05-045475 / 11
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com