ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ

 

<< กิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก

 
  
          
 


 
 

<<..ขายทอดตลาดครุภัฑณ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑
<<..ประชาสัมพันธ์การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒

<<..เทศบาลตำบลปะทิวขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..บบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เทศบาลตำบลปะทิว 
เขตเลือกตั้งที่ ๒   จังหวัด  ชุมพร

<<..ประกาศแบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เทศบาลตำบลปะทิว เขตเลือกตั้งที่ ๒   จังหวัด  ชุมพร
<<..ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ
.๒๕๖๒

<<..ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปี ๒๕๖๒
<<..ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑

<<..ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

<<..กำหนดแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
<<..รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
<<..ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

<<..เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

<<..เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
<<..เทศบาลตำบลปะทิว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

<<..การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

<<..กำหนดแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

<<..ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
<<..โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
<<..โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
<<..ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ ส.ค.๖๐
<<..โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
<<..การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราววันที่ ๖ พ.ค.๖๐

<<..ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี ๒๕
๕๙
<<..โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐

<<..เทศบาลตำบลปะทิวขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐
<<..การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราววันที่ ๑และ๘ เม.ย.๖๐
<<..การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราววันที่ ๒๕มี.ค.๖๐

<<..ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

<<..กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(เพิ่มเติม)
<<..ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๐
<<..รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลตำบลปะทิว
<<..รับให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์

<<<<ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

--ประกวดราคาจ้างการติดตั้งระบบกล้องโทรทัสน์วงจรปิด (cctv) (๒๕ มี.ค.๖๒)
--ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (๑๑ ก.ย.๖๑)
--การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารป้องกันเทศบาลตำบลปะทิว (๒ ส.ค.๖๑)
--การจ้างการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟปะทิว(๒ ส.ค.๖๑)
--ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซอ่มแซมถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (๗ พ.ย. ๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเจริญรัฐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาล๙ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายเทศบาล๑๐ (๒๙ ก.ย.๖๐)
--
สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๒ ส.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๑ ส.ค.๖๐)

--
สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๓ ก.ค.๖๐)
--ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED (๓๐ มิ.ย.๖๐)
--สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบ จอ LED COLOR P๑๐ (๑๑ มิ.ย.๖๐)
<<< ดูเอกสารสอบราคา คลิก
 

 


กระดานสนทนา   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติเว็บติดตามข่าวกีฬา2019-04-289 / 0
dot
กระทู้ปกติโปรโมชั่น Goldenslot “สมัครสมาชิกใหม่รับเลยทันที 3...2019-02-2137 / 0
dot
กระทู้ปกติ โปรโมชั่น goldenslot sport สมัครสมาชิกใหม่ พร้อมโ...2019-02-0647 / 0
dot
กระทู้ปกติ해외축구중계 &...2019-01-2372 / 0
dot
กระทู้ปกติเงินฝากครั้งแรก รับไปเลย โบนัส 30%,2019-01-0964 / 0
dot
กระทู้ปกติอัพเดตข่าวกีฬาได้ที่นี่2018-11-08207 / 16
dot
กระทู้ปกติโบนัสต้อนรับสมาชิกใหม่กับ SATU88 รับทันที 188% จ่...2018-10-11139 / 0
dot
กระทู้ปกติสมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย2018-09-11140 / 0
dot
กระทู้ปกติท้องผูกเรื่องที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม2018-07-18169 / 0
dot
กระทู้ปกติปริมาณเหล็กที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน2018-07-04147 / 0
dot
กระทู้ปกติแนะนำเว็ปดูหยังออนไลน์ ดูฟรี ในระบบ HD 2018-06-26172 / 0
dot
กระทู้ปกติว่าด้วยเรื่องของขมิ้นชัน2018-06-08177 / 0
dot
กระทู้ปกติแนะนำไม้นำโชคไม้มงคลที่ควรปลูกตามบ้านเรือน2018-05-22186 / 0
dot
กระทู้ปกติJurassic Park นำเอาภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตมาสร้างเป็...2018-04-10230 / 0
dot
กระทู้ปกติวิธีหาเงิน ทำรายได้หลักแสนต่อเดือน2018-04-02255 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com