ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ article

 

 

<<..เทศบาลตำบลปะทิวรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
<<..ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๑

<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

<<..ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๑

<<..ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

<<..กำหนดแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
<<..รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
<<..ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

<<..เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

<<..เทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
<<..เทศบาลตำบลปะทิว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

<<..การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

<<..กำหนดแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
<<..ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

<<..ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
<<..โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
<<..โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
<<..ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ ส.ค.๖๐
<<..โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
<<..การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราววันที่ ๖ พ.ค.๖๐

<<..ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี ๒๕
๕๙
<<..โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐

<<..เทศบาลตำบลปะทิวขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐
<<..การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราววันที่ ๑และ๘ เม.ย.๖๐
<<..การไฟฟ้าแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราววันที่ ๒๕มี.ค.๖๐

<<..ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

<<..กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙(เพิ่มเติม)
<<..ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี๒๕๖๐
<<..รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลตำบลปะทิว
<<..รับให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com