ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bullet แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๓ ก.ค.๖๐ พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษาarticle
๒๖ มิ.ย.๖๐ วันต่อต้านยาเสพติดโลกarticle
๓๑ พ.ค.๖๐ อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ article
๑๘ พ.ค.๖๐ จังหวัดพบประชาชน article
๑๗ พ.ค.๖๐ เตรียมสร้างโบส์วัดเขาเจดีย์article
๘ พ.ค.๖๐ ต้อนรับนายอำเภอปะทิวarticle
๒๗ เม.ย.๖๐ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐article
๒๔ เม.ย.๖๐ วันเทศบาลarticle
๒๑ เม.ย.๖๐ รดน้ำผู้สูงอายุโรงพยาบาลปะทิวarticle
๒๑ เม.ย.๖๐ ห่มผ้าพระบูรพาบรรพตarticle
๑๓ เม.ย.๖๐ ประเพณีสงกรานต์๖๐article
๓๐ เม.ย.๖๐ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จarticle
๑๘ มี.ค.๖๐ วันท้องถิ่นไทยarticle
๑๗ มี.ค.๖๐ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนarticle
๑๖ มี.ค.๖๐ ตลาดประชารัฐarticle
๑๓ มี.ค.๖๐ ต้อนรับผู้แทนพระองค์article
๓ มี.ค.๖๐ โครงการพาน้องเข้าวัดarticle
๒๔ ก.พ.๖๐ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๕ ก.พ.๖๐ Big cleaningbeacharticle
๑๑ ก.พ.๖๐ วันมาฆบูชาarticle
๑๐ ก.พ.๖๐ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาarticle
๘ ก.พ.๖๐ โครงการออกกำลังกายarticle
๑ ก.พ.๖๐ โครงการออกกำลังกายarticle
๑๘ ม.ค.๖๐ โครงการออกกำลังกายarticle
๑๖ ม.ค.๖๐ วันครูarticle
๑ ม.ค.๖๐ พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่article
๒๑ ธ.ค.๕๙ โครงการออกกำลังกาย
๑๙ ธ.ค.๕๙ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๑๕ ธ.ค.๕๙ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการarticle
๑๑ พ.ย.๖๒ ประเพณีลอยกระทง๖๒article
๖ ธ.ค.๕๙ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยarticle
๖ ธ.ค.๕๙ โครงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานarticle
๒ ธ.ค.๕๙ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาarticle
๑ ธ.ค.๕๙ พิธีปัญญาสมวารarticle
๑๔ พ.ย.๕๙ ประพณีลอยกระทงarticle
๑๒ พ.ย.๕๙ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์article
๙ พ.ค. ๕๙ ประชาคมarticle
๔ พ.ย.๕๙ รำลึกเหตุการณ์พายุเกย์article
๒๐ ต.ค.๕๙พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพarticle
๑๙ ต.ค.๕๙ พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณarticle
๑๗ ต.ค.๕๙ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๒๑ ส.ค.๖๒ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๑๔ ต.ค.๕๙ พิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชarticle
๑๐ ต.ค.๕๙ เจ้าภาพภวายภัตตาหารarticle
๖ ต.ค.๕๙ โครงการพัมนาศักยภาพ อสม.article
๒๖ ก.ย.๕๙ ประชุมสภาarticle
๒๙ ก.ย.๕๙ โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพarticle
๒๒ ก.ย.๕๙ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณarticle
๑๖ ก.ย.๕๙ โครงการอบรมให้ความรู้การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรarticle
๑๔ ก.ย.๕๙ โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำarticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com