ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑๙ มี.ค. ๕๗ เปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิarticle
๑๙ มี.ค. ๕๗ ประชุมประชาคมarticle
๑๔ มี.ค. ๕๗ Beach Cleaningdayarticle
๗ มี.ค.๕๗ บัณฑิตน้อยarticle
๑๓ ก.พ. ๕๗ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอarticle
๑๗ ม.ค. ๕๗ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๑ ม.ค.๕๗ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗article
๑ ม.ค. ๕๗ วันขึ้นปีใหม่article
๒๖ ธ.ค. ๕๖ โครงการส่งเสริมทันตกรรมarticle
๒๕ ธ.ค. ๕๖ มอบทุนการศึกษาarticle
๑๙ ธ.ค. ๕๖ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๕ ธ.ค. ๕๖ วันพ่อแห่งชาติarticle
๔ ธ.ค. ๕๖ ทำดีเพื่อพ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านบางสนarticle
๒ ธ.ค. ๕๖ รับมอบถุงยังชีพพระราชทานarticle
๔ พ.ย. ๕๖ ทำบุญครบรอบ ๒๔ ปี พายุเกย์article
๔ พ.ย. ๕๖พิธีตั้งเสาเอกศาลาที่ประทับ กรมหลวงชุมพรarticle
๒๖ ต.ค. ๕๖ เทศกาลดูเหนี่ยวอพยพ เขาดินสอarticle
๒๓ ต.ค. ๕๖ วันปิยมหาราชarticle
๒๐ ต.ค.๕๖ ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาเจดีย์article
๑๗ ก.ย. ๕๖ โครงการยุวจราจรarticle
๔ ก.ย. ๕๖ รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านทันตสุขภาพ ระดับจังหวัดarticle
๓๐ ส.ค.๕๖ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุ ปีที่๖article
๑๒ ส.ค. ๕๖ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถarticle
๙ ส.ค. ๕๖ โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพarticle
๘ ส.ค. ๕๖ หนูน้อยกตัญญู วันแม่แห่งชาติarticle
๑๙ ก.ค. ๕๖ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖article
๑๕ ก.ค.๕๖ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖article
๑๐ ก.ค. ๕๖ พิธีเปิดโครงการต้นกล้าแห่งความหวังรุ่นที่ ๔article
๕ ก.ค. ๕๖ การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๕ ก.ค. ๕๖ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลชุมโคarticle
๓ ก.ค. ๕๖ ทต.ท่าฉาง เยี่นมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๒๖ มิ.ย. ๕๖ วันต่อต้านยาเสพติดarticle
๒๐ มิ.ย. ๕๖ พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๔ มิ.ย. ๕๖ โครงการเสริมสร้างพลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพarticle
๒๙ พ.ค. ๕๖ คู่หูองค์กรไร้พุงarticle
๒๐ พ.ค. ๕๖ รณรงค์ป้องกันไช้เลือดออกarticle
๑๐ พ.ค. ๕๖ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๒๘ เม.ย. ๕๖ วันเทศบาลarticle
๒๕ เม.ย. ๕๖ วันพระนเรศวรarticle
๒๓ เม.ย. ๕๖ กีฬา อบจ.คัพ แบ่งโซนarticle
๑๓ เม.ย. ๕๖ ประเพณีสงกรานต์ ๕๖article
๒๘ มี.ค.๕๖ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าarticle
๑๗ มี.ค. ๕๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนarticle
๑๕ มี.ค. ๕๖ บัณฑิตน้อยarticle
๑๓ มี.ค. ๕๖ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน article
๑ มี.ค. ๕๖ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรarticle
๒๖ ก.พ. ๕๖ ประชุมจัดทำแผนชุมชนarticle
๒๕ ก.พ. ๕๖ วันมาฆบูชาarticle
๑๒ ก.พ. ๕๖ เตรียมเส้นทางรับเสด็จarticle
๘ ก.พ. ๕๖ แข่งขันชกมวยไทยarticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com