ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


พิธีหล่อเทียนพรรษาarticle
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกarticle
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งarticle
วันต่อต้านยาเสพติดโลกarticle
เทศบาลรวมใจบริการประชาชนarticle
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
โครงการชุมชนเข้มแข็งบนความพอเพียงarticle
๕ มิ.ย. วันสิ่้งแวดล้อมโลกarticle
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี วิสาขบูชาarticle
ฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ทต.ปะทิวคัพ 2012article
สงกรานต์ 55article
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯarticle
วันจักรีarticle
ประชุมประชาคมarticle
บัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒article
วันเด็กแห่งชาติ๒๕๕๕article
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕article
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชarticle
ดูงานการจัดการขยะชุมชน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตarticle
ทำดีเพื่อพ่อ ศพด.บ้านบางสนarticle
โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชนarticle
ประเพณีลอยกระทง 54article
แถลงนโยบายการบริหารงานarticle
โครงการจัดการขยะชุมชน ชุมชนต้นแบบarticle
รับโล่กระทรวงวัฒนธรรมarticle
ประเพณีตักบาตรเทโว 2554article
จักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติarticle
โครงกา่รรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดarticle
สมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาฯarticle
วันแม่แห่งชาติarticle
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
รับสมัครเลือกตั้งนายกและสท.เทศบาลตำบลปะทิวarticle
พายุฝนarticle
ประเพณีแห่เทียนพรรษาarticle
ปะทิวฟุตซอล FA CUP ครั้งที่1article
วันสิ่งแวดล้อมโลกarticle
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรฯarticle
พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรarticle
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2554article
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 54article
วันจักรีarticle
ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดชุมพรarticle
บัณฑิตน้อยarticle
วันท้องถิ่นไทยarticle
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนarticle
ประกวดผ้าบาติก งานโลกทะเลชุมพรarticle
เก็บขยะชายหาด งานโลกทะเลชุมพรarticle
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวเขต๑ แทนตำแหน่งที่ว่างarticle
เวียนเทียนวันมาฆบูชาarticle
โครงการจับ ปรับ แจกarticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com