ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑๒ พ.๕๕๘ พิธีปิดปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓article
๑๑ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพ
๑๐ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพarticle
๙ พ.ค.๕๘ ปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓article
๘ พ.ค.๕๘ พิธีเปิดปะทิวฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๓article
๘ พ.ค.๕๘ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๒๔เม.ย.๕๘ วันเทศบาลarticle
๑๓เม.ย.๕๘ สิบสานประเพณีสงกรานต์ท้องถิ่น ๕๘article
๒๐มี.ค.๕๘ บัณฑิตน้อยarticle
๑๓มี.ค.๕๘ ประชุมประชาคมarticle
๖มี.ค.๕๘ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพรarticle
๓มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานพูนทรัพย์article
๒มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานฝันและชุมชนประสบสุขarticle
๒๓ก.พ.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดในarticle
๒๓ ม.ค.๕๘ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๐ ม.ค.๕๘ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๘article
๙ ม.ค.๕๘ อวยพรปัใหม่ผู้สูงอายุarticle
๙ ม.ค.๕๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่article
๑ ม.ค.๕๘ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่article
๒๔ ธ.ค.๕๗ พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๒๔ธ.ค.๕๗ ปะทิวคัพarticle
๒๔ ธ.ค.๕๗ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมarticle
๑๙ธ.ค.๕๗ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๕ธ.ค.๕๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวarticle
๒ธ.ค.๕๗ กิจกรรมวันพ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๖พ.ย.๕๗ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗article
๔ พ.ย.๕๗ รำลึก ๒๕ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์article
๙ ต.ค. ๕๗ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๒๖ ก.ย.๕๗ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๒ ก.ย. ๕๗ ให้ความรู้แกนนำสุขภาพประจำครอบครัวarticle
๑๘ ก.ย. ๕๗ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราarticle
๑๓ ก.ย. ๕๗ กีฬานักเรียนarticle
๒๘ ส.ค. ๕๗ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์article
๑๒ ส.ค. ๕๗ วันแม่แห่งชาติarticle
๘ ส.ค. ๕๗ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๗ ส.ค. ๕๗ มอบถุงยังชีพarticle
๗ ส.ค. ๕๗ โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาarticle
๖ ส.ค. ๕๗ โครงการอบรมการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรarticle
๔ ส.ค. ๕๗ ท้องถิ่นสุขภาพดี วิถีชุมชนคนปะทิวarticle
๒๕ ก.ค. ๕๗ โครงการอบรมผู้ประกอบการarticle
๑๘ ก.ค. ๕๗ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรกarticle
๑๖ ม.ค. ๕๗ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุarticle
๑๐ ก.ค. ๕๗ ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอปะทิวarticle
๗ ก.ค. ๕๗ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗article
๑๙ มิ.ย. ๕๗ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๔ มิ.ย. ๕๗ ปะทิวฟุตซอลคัพ ต้านภัยยาเสพติดarticle
๑๑ พ.ค.๕๙ ทต.ะทิวคัพ ๒๐๑๖article
๔ มิ.ย. ๕๗ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๑๑ พ.ค.๕๙ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๑๓ เม.ย. ๕๗ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com