ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bullet แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๒๙ ธ.ค. ๖๑ พิธีเปิดงานมหกรรมการกุศลปิดทองวัดเขาเจดีย์article
๒๙ ธ.ค.๖๑ ปั่น ไป ปิดทอง วัดเขาเจดีย์article
๒๘ ธ.ค.๖๑ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๒๑ ธ.ค. ๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญarticle
๑๙ ธ.ค.๖๑ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๑๙ ธ.ค.๖๑ บวงสรวงสักการะกรมหลวงชุมพรarticle
๑๑ ธ.ค.๖๑ พิธีปักหมายเขตวิสุงคาม วัดเขาเจดีย์article
๖ ธ.ค.๖๑ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณarticle
๕ ธ.ค.๖๑ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle
๔ ธ.ค.๖๑ หนูรักพ่อarticle
๒๗ พ.ย.๖๑ การจัดทำแผนพลังงานชุมชนarticle
๒๒ พ.ย.๖๑ ประเพณีลอยกระทงarticle
๑๕ พ.ย.๖๑ ต้อนรับนายอำเภอปะทิวarticle
๓ พ.ย.๖๑ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์article
๒๕ ต.ค.๖๑ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๒๓ ต.ค.๖๑ วันปิยมหาราชarticle
๒๒ ต.ค.๖๑ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์article
๑๓ ต.ค.๖๑ พิธีทำบุญครบรอบวันสวรรคตarticle
๒๑ ก.ย.๖๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการarticle
๒๐ ก.ย.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๑๙ ก.ย.๖๑ ประชาคมเปลี่ยนแปลงแผนarticle
๑๔ ก.ย.๖๑ บวงสรวงเปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรarticle
๑๒ ก.ย.๖๑ พิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อฉะอ้อน article
๑๑ ก.ย.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๑๐ ก.ย.๖๑ โครงการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย article
๕ ก.ย.๖๑ โครงการหมอชุมชนarticle
๓๐ ส.ค.๖๑ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๙ ส.ค.๖๑ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นarticle
๑๘ ส.ค.๖๑ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์article
๑๖ ส.ค.๖๑ โครงการจิตอาสาarticle
๑๕ ส.ค.๖๑ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑article
๑๓ ส.ค.๖๑วันแม่แห่งชาติarticle
๑๐ ส.ค.๖๑กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑ ส.ค.๖๑ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนarticle
๒๘ ก.ค.๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle
๒๗ ก.ค.๖๑ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาarticle
๒๖ ก.ค.๖๑ พิธีแห่เทียนพรรษาarticle
๒๓ ก.ค.๖๑ พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษาarticle
๑๕ ก.ค.๖๑ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพarticle
๑๒ ก.ค.๖๑ ต้อนรับผู้ว่าarticle
๑๑ ก.ค.๖๑ อบรมสานตะกร้าพลาสติกarticle
๑๑ ก.ค.๖๑ กีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๔ ก.ค.๖๑ อบรมช่วยเหลือเด็กติดในรถarticle
๒ ก.ค.๖๑ อบรมอาชีพด้านการเกษตรarticle
๒๖ มิ.ย.๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลกarticle
๒๒ มิ.ย.๖๑ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารarticle
๑๕ มิ.ย.๖๑ สุขภาพกับชุมชนarticle
๑๓ มิ.ย.๖๑ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔article
๓๐ พ.ค.๖๑ ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งarticle
๒๘ พ.ค.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com