ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๔ พ.ย. ๕๖พิธีตั้งเสาเอกศาลาที่ประทับ กรมหลวงชุมพรarticle
๒๖ ต.ค. ๕๖ เทศกาลดูเหนี่ยวอพยพ เขาดินสอarticle
๒๓ ต.ค. ๕๖ วันปิยมหาราชarticle
๒๐ ต.ค.๕๖ ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาเจดีย์article
๑๗ ก.ย. ๕๖ โครงการยุวจราจรarticle
๔ ก.ย. ๕๖ รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านทันตสุขภาพ ระดับจังหวัดarticle
๓๐ ส.ค.๕๖ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุ ปีที่๖article
๑๒ ส.ค. ๕๖ ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถarticle
๙ ส.ค. ๕๖ โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพarticle
๘ ส.ค. ๕๖ หนูน้อยกตัญญู วันแม่แห่งชาติarticle
๑๙ ก.ค. ๕๖ พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖article
๑๕ ก.ค.๕๖ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖article
๑๐ ก.ค. ๕๖ พิธีเปิดโครงการต้นกล้าแห่งความหวังรุ่นที่ ๔article
๕ ก.ค. ๕๖ การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๕ ก.ค. ๕๖ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลชุมโคarticle
๓ ก.ค. ๕๖ ทต.ท่าฉาง เยี่นมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๒๖ มิ.ย. ๕๖ วันต่อต้านยาเสพติดarticle
๒๐ มิ.ย. ๕๖ พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๔ มิ.ย. ๕๖ โครงการเสริมสร้างพลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพarticle
๒๙ พ.ค. ๕๖ คู่หูองค์กรไร้พุงarticle
๒๐ พ.ค. ๕๖ รณรงค์ป้องกันไช้เลือดออกarticle
๑๐ พ.ค. ๕๖ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๒๘ เม.ย. ๕๖ วันเทศบาลarticle
๒๕ เม.ย. ๕๖ วันพระนเรศวรarticle
๒๓ เม.ย. ๕๖ กีฬา อบจ.คัพ แบ่งโซนarticle
๑๓ เม.ย. ๕๖ ประเพณีสงกรานต์ ๕๖article
๒๘ มี.ค.๕๖ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าarticle
๑๗ มี.ค. ๕๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนarticle
๑๕ มี.ค. ๕๖ บัณฑิตน้อยarticle
๑๓ มี.ค. ๕๖ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน article
๑ มี.ค. ๕๖ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรarticle
๒๖ ก.พ. ๕๖ ประชุมจัดทำแผนชุมชนarticle
๒๕ ก.พ. ๕๖ วันมาฆบูชาarticle
๑๒ ก.พ. ๕๖ เตรียมเส้นทางรับเสด็จarticle
๘ ก.พ. ๕๖ แข่งขันชกมวยไทยarticle
๘ ก.พ. ๕๖ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๗ ก.พ. ๕๖ Beach CleaningDayarticle
๑๒ ม.ค. ๕๖ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖article
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นarticle
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราชarticle
กิจกรรมวันพ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
ประเพณีลอยกระทง ๕๕article
ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๕article
วันปิยมหาราชarticle
รับรางวัลชมรมส่งเสริมสุขภาพดีarticle
โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุ ทต.ปะทิวarticle
๑๒ สิงหามหาราชินีarticle
กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรarticle
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com