ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๒๖ เม.ย.๖๒ ณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๔ เม.ย.๖๒ วันเทศบาล article
๑๓ เม.ย.๖๒ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ article
๑๒ เม.ย.๖๒ Let’s run ปันบุญ article
๒๖ มี.ค.๖๒ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ article
๒๔ มี.ค.๖๒ รณรงค์เลือกตั้ง article
๑๙ มี.ค.๖๒ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ article
๑๘ มี.ค.๖๒ วันท้องถิ่นไทย article
๑๕ มี.ค.๖๒ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนarticle
๑๔ มี.ค.๖๒ จิตอาสาพัฒนาวัดถ้ำเขาพลู article
๒๕ ก.พ.๖๒ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑article
๒๒ ก.พ.๖๒ กีฬาสีศุนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๑๓ ก.พ.๖๒ โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศarticle
๒๘ ม.ค.๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์article
๒๘ ม.ค.๖๒ โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดarticle
๒๔ ม.ค.๖๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมarticle
๑๒ ม.ค.๖๒ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ article
๓ ม.ค.๖๒ พิธีตัดหวายลูกนิมิตรarticle
๑ ม.ค.๖๒ ตักบาตรปีใหม่article
๓๑ ธ.ค.๖๑ พิธีสวดมนต์ข้ามปีวัดเขาเจดีย์article
๒๙ ธ.ค. ๖๑ พิธีเปิดงานมหกรรมการกุศลปิดทองวัดเขาเจดีย์article
๒๙ ธ.ค.๖๑ ปั่น ไป ปิดทอง วัดเขาเจดีย์article
๒๘ ธ.ค.๖๑ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๒๑ ธ.ค. ๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญarticle
๑๙ ธ.ค.๖๑ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๑๙ ธ.ค.๖๑ บวงสรวงสักการะกรมหลวงชุมพรarticle
๑๑ ธ.ค.๖๑ พิธีปักหมายเขตวิสุงคาม วัดเขาเจดีย์article
๖ ธ.ค.๖๑ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณarticle
๕ ธ.ค.๖๑ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle
๔ ธ.ค.๖๑ หนูรักพ่อarticle
๒๗ พ.ย.๖๑ การจัดทำแผนพลังงานชุมชนarticle
๒๒ พ.ย.๖๑ ประเพณีลอยกระทงarticle
๑๕ พ.ย.๖๑ ต้อนรับนายอำเภอปะทิวarticle
๓ พ.ย.๖๑ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์article
๒๕ ต.ค.๖๑ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๒๓ ต.ค.๖๑ วันปิยมหาราชarticle
๒๒ ต.ค.๖๑ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์article
๑๓ ต.ค.๖๑ พิธีทำบุญครบรอบวันสวรรคตarticle
๒๑ ก.ย.๖๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการarticle
๒๐ ก.ย.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๑๙ ก.ย.๖๑ ประชาคมเปลี่ยนแปลงแผนarticle
๑๔ ก.ย.๖๑ บวงสรวงเปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรarticle
๑๒ ก.ย.๖๑ พิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อฉะอ้อน article
๑๑ ก.ย.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๑๐ ก.ย.๖๑ โครงการส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย article
๕ ก.ย.๖๑ โครงการหมอชุมชนarticle
๓๐ ส.ค.๖๑ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๙ ส.ค.๖๑ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นarticle
๑๘ ส.ค.๖๑ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์article
๑๖ ส.ค.๖๑ โครงการจิตอาสาarticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com