ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑ มี.ค.๖๑ มาฆะบูชาarticle
๒๘ ก.พ.๖๑ พาน้องเข้าวัดarticle
๒๓ ก.พ.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑article
๒๒ ก.พ.๖๑ กีฬาสีอนุบาลปะทิวarticle
๓ ก.พ.๖๑ แรลลี่ Love on thebeach2018article
๒ ก.พ.๖๑ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๑๓ ม.ค.๖๑ วันเด็กแห่งชาติarticle
๑ ม.ค.๖๑ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่article
๑๙ ธ.ค.๖๐ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงarticle
๑๔ ธ.ค.๖๐ โครงการอบรุมคุณธรรมจริยธรรมarticle
๕ ธ.ค.๖๐ วันพ่อแห่งชาติarticle
๑ ธ.ค.๖๐ กิจกรรมหนูรักพ่อarticle
๔ พ.ย.๖๐ รำลึก ๒๘ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์article
๓ พ.ย.๖๐ ประเพณีลอยกระทงarticle
๒๖ ต.ค.๖๐ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพarticle
๖ ต.ค.๖๐ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๓ ต.ค.๖๐รับรางวัลบริหารจัดการขยะชุมชน article
๑๓ ก.ย.๖๐ ปฏิญาณตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง article
๖ ก.ย.๖๐ โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจเรื่องเพศarticle
๔ ต.ค.๖๐ หิ้วกร้าไปหลาดarticle
๒๘ ส.ค.๖๐ โครงการลดพุงลดโรค article
๒๕ ส.ค.๖๐ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม article
๑๙ ส.ค.๖๐ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๑๖ ส.ค.๖๐ พิธีรดน้ำศพหลวงพ่อฉอ้อนarticle
๑๕ ส.ค.๖๐ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕article
๑๒ ส.ค.๖๐ วันแม่แห่งชาติarticle
๑๐ ส.ค.๖๐ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนภาวะอ้วนarticle
๓ ส.ค.๖๐ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๘ ก.ค.๖๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษา article
๑๓ ก.ค. ๖๐ อาหารพระราชทาน article
๗ ก.ค. ๖๐ พิธีแห่เทียนพรรษา article
๓ ก.ค.๖๐ พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษาarticle
๒๖ มิ.ย.๖๐ วันต่อต้านยาเสพติดโลกarticle
๓๑ พ.ค.๖๐ อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ article
๑๘ พ.ค.๖๐ จังหวัดพบประชาชน article
๑๗ พ.ค.๖๐ เตรียมสร้างโบส์วัดเขาเจดีย์article
๘ พ.ค.๖๐ ต้อนรับนายอำเภอปะทิวarticle
๒๗ เม.ย.๖๐ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๐article
๒๔ เม.ย.๖๐ วันเทศบาลarticle
๒๑ เม.ย.๖๐ รดน้ำผู้สูงอายุโรงพยาบาลปะทิวarticle
๒๑ เม.ย.๖๐ ห่มผ้าพระบูรพาบรรพตarticle
๑๓ เม.ย.๖๐ ประเพณีสงกรานต์๖๐article
๓๐ เม.ย.๖๐ โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จarticle
๑๘ มี.ค.๖๐ วันท้องถิ่นไทยarticle
๑๗ มี.ค.๖๐ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนarticle
๑๖ มี.ค.๖๐ ตลาดประชารัฐarticle
๑๓ มี.ค.๖๐ ต้อนรับผู้แทนพระองค์article
๓ มี.ค.๖๐ โครงการพาน้องเข้าวัดarticle
๒๔ ก.พ.๖๐ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๕ ก.พ.๖๐ Big cleaningbeacharticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com