ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๓ ก.ค.๖๓ พิธีสมโภชเทียนพรรษาarticle
๒๙ มิ.ย.๖๓ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษาarticle
๒๔ มิ.ย.๖๓ อสม.ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก article
๒๔ มิ.ย.๖๓ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๒๓ มิ.ย.๖๓ ฉีดพ่นหมอควัน article
๑๙ มิ.ย.๖๓ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ article
๙ มิ.ย.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลปะทิวarticle
๒๖ พ.ค.๖๓ มอบถุงยังชีพarticle
๒๕ พ.ค.๖๓ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๒ พ.ค.๖๓ ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นarticle
๓๐ เม.ย.๖๓ มอบถุงยังชีพโควิด article
๒๒ เม.ย.๖๓ มอบเจลแอลกอฮอล์ article
๒๑ เม.ย. ๖๓ ทำเจลแอลกอฮอล์article
๒๐ เม.ย.๖๓ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๐ เม.ย.๖๓ สนับสนุนแอลกอฮอล์ article
๑๕ เม.ย.๖๓ ห่มผ้าพระใหญ่ article
๒๕ มี.ค.๖๓ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยcovid-๑๙ article
๑๘ มี.ค.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดสำนักงาน article
๑๓ มี.ค.๖๓ แจกหน้ากากอนามัย article
๑๓ มี.ค.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๒ มี.ค.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดตลาดสด article
๑๒ มี.ค.๖๓ กีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๑ มี.ค.๖๓ อบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัย article
๒๘ ก.พ.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ article
๒๕ ก.พ.๖๓ ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ article
๑๙ ก.พ.๖๓ โครงการจังหวัดพบประชาชน article
๑๔ ก.พ.๖๓โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร article
๒๙ ม.ค.๖๓ พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์article
๑๑ ม.ค.๖๓ วันเด็กแห่่งชาติ ๒๕๖๓article
๑ ม.ค.๖๓ ตักบาตรปีใหม่article
๑๙ ธ.ค.๖๒ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๑๑ ธ.ค.๖๒ พิธีบวงสรวงปั้นบันไดพญานาค วัดเขาเจดีย์ article
๙ ธ.ค.๖๓ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมarticle
๕ ธ.ค.๖๒ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle
๔ ธ.ค.๖๒ หนูรักพ่อ ศพด.บ้านบางสนarticle
๓ ธ.ค.๖๒วันเอดส์โลกarticle
๒๘ พ.ย.๖๒ ปฐมนิเทศ กศน. article
๑๑ พ.ย.๖๒ ประเพณีลอยกระทง๖๒article
๑๑ พ.ย.๖๒ จิตอาสาปลูกป่าarticle
๔ พ.ย.๖๒ รำลึก๓๐ ปีพายุเกย์article
๒๓ ต.ค.๖๒ จิตอาสา article
๒๓ ต.ค.๖๒ วันปิยมหาราชarticle
๑๙ ต.ค.๖๒ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์ article
๑๔ ต.ค.๖๒ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๑๓ ต.ค.๖๒ พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบวันสวรรคตarticle
๗ ต.ค.๖๒ สอบนักธรรม article
๒๕ ก.ย.๖๒ โครงการอบรม E-LASSarticle
๒๗ ส.ค.๖๒ โครงการเสริมสร้างทักษะเด็กปฐมวัย article
๒๖ ส.ค.๖๒ โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นarticle
๒๐ ส.ค.๖๒ โครงการหมอหมู่บ้าน article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com