ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๒๔ มิ.ย.๖๔ ความสะอาดตลาดสด article
๑๗ มิ.ย.๖๔ ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา article
๑๒ มิ.ย. ๖๔ มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส article
๑๐ มิ.ย. ๖๔ ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๘ มิ.ย. ๖๔ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๓๑ พ.ค. ๖๔ ความสะอาดโรงเรียนอนุบาลปะทิว article
๒๗ พ.ค. ๖๔ ตรวจคัดกรองโควิดตลาดเปิดท้ายarticle
๒๕ พ.ค.๖๔ ตรวจคัดกรองโควิดตลาดนัด article
๖ พ.ค.๖๔ ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว article
๙ เม.ย.๖๔ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๘ มี.ค.๖๘ เลือกตั้งท้องถิ่น article
๒๔ มี.ค.๖๔ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๘ มี.ค.๖๔ รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว article
๒๔ ก.พ.๖๔ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์ article
๔ ก.พ.๖๔ การประชุมให้ความรู้และแจ้งแนวปฏิบัติงานกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี article
๒๕ ม.ค.๖๔ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๕ ม.ค.๖๔ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ article
๒๔ ธ.ค.๖๓ ปฐมนิเทศหลักสูตรการศึกษานอกระบบarticle
๒๓ ธ.ค.๖๓ มอบทุนการโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๑๖ ธ.ค.๖๓ โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารarticle
๘ ธ.ค.๖๓ มอบของบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้article
๔ ธ.ค.๖๓ หนูรักพ่อarticle
๑ ธ.ค.๖๓ วันเอดส์โลกarticle
๒๕ พ.ย.๖๓ ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน article
๙ พ.ย.๖๓ ทจิตอาสาพัฒนาคลองบางสน article
๔ พ.ย.๖๓ รำลึก ๓๑ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๑ พ.ย.๖๓ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ article
๒๓ ต.ค.๖๓จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟปะทิวarticle
๒๓ ต.ค.๖๒ วันปิยมหาราชarticle
๒๑ ต.ค.๖๓ วันน้อมรำลึกสมเด็จย่าarticle
๑๓ ต.ค.๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบวันสวรรคตarticle
๑๙ ต.ค. ๖๓ การซักซ้อมแจ้งแนวนโยบายการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔article
๑๑ ต.ค.๖๓ Let’s run ปันบุญ๒ article
๑๐ ต.ค.๖๓ แห่กฐินวัดเขาเจดีย์ article
๗ ต.ค.๖๓ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมLet’s Run ปันบุญ X 2article
๓ ต.ค.๖๓ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๙ ก.ย.๖๓ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน article
๒๘ ก.ย.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๒๘ ส.ค. ๖๓โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารarticle
๒๗ ส.ค.๖๓ โครงการหมอหมู่บ้านarticle
๒๐ ส.ค.๖๓ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีนarticle
๑๔ ส.ค.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓article
๑๓ ส.ค.๖๓ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นarticle
๑๒ ส.ค.๖๒ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์article
๑๒ ส.ค๖๓ วันแม่แห่งชาติ article
๕ ส.ค.๖๓ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๒๘ ก.ค.๖๓ จิตอาสา article
๒๘ ก.ค.๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๒ ก.ค.๖๓ ปฐมนิเทศ กศน. article
๑๓ ก.ค.๖๓ ต้อนรับคณะท่องเที่ยวตำบลบางสนarticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com