ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑๐ ส.ค.๖๑กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑ ส.ค.๖๑ โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนarticle
๒๘ ก.ค.๖๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาarticle
๒๗ ก.ค.๖๑ พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาarticle
๒๖ ก.ค.๖๑ พิธีแห่เทียนพรรษาarticle
๒๓ ก.ค.๖๑ พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษาarticle
๑๕ ก.ค.๖๑ พิธีเปิดกีฬา อบจ.คัพarticle
๑๒ ก.ค.๖๑ ต้อนรับผู้ว่าarticle
๑๑ ก.ค.๖๑ อบรมสานตะกร้าพลาสติกarticle
๑๑ ก.ค.๖๑ กีฬาสีโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๔ ก.ค.๖๑ อบรมช่วยเหลือเด็กติดในรถarticle
๒ ก.ค.๖๑ อบรมอาชีพด้านการเกษตรarticle
๒๖ มิ.ย.๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลกarticle
๒๒ มิ.ย.๖๑ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารarticle
๑๕ มิ.ย.๖๑ สุขภาพกับชุมชนarticle
๑๓ มิ.ย.๖๑ ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔article
๓๐ พ.ค.๖๑ ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งarticle
๒๘ พ.ค.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑article
๒๓ พ.ค.๖๑ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าarticle
๑ พ.ค.๖๑ พิธีห่มผ้าพระใหญ่article
๒๗ เม.ย.๖๑ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๒๖ เม.ย.๖๑ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุarticle
๒๕ เม.ย.๖๑ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ๓article
๒๔ เม.ย.๖๑ วันเทศบาลarticle
๒๐ เม.ย.๖๑ ดูแลสุขภาพช่องปากarticle
๑๓ เม.ย.๖๑ พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาเจดีย์article
๑๓ เม.ย.๖๑ ประเพณีสงกรานต์๖๑article
๙ เม.ย.๖๑ ไทยนิยม ยั่งยืน เวที๒article
๖ เม.ย.๖๑ วันจักรีarticle
๓๐ มี.ค.๖๑ บัณฑิตน้อยarticle
๒๐ มี.ค. ๖๑ โครงการไทยนิยม ยั่งยืนarticle
๒๐ มี.ค.๖๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาarticle
๑๙ มี.ค.๖๑ โครงการช่วยเหลือเด็กจมน้ำarticle
๑๘ มี.ค.๖๑ วันท้องถิ่นไทยarticle
๑๕ มี.ค.๖๑ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนarticle
๘ มี.ค.๖๑ สัปดาห์ทำความสะอาดarticle
๘ มี.ค.๖๑ bigcleaningdayarticle
๑ มี.ค.๖๑ มาฆะบูชาarticle
๒๘ ก.พ.๖๑ พาน้องเข้าวัดarticle
๒๓ ก.พ.๖๑ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑article
๒๒ ก.พ.๖๑ กีฬาสีอนุบาลปะทิวarticle
๓ ก.พ.๖๑ แรลลี่ Love on thebeach2018article
๒ ก.พ.๖๑ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๑๓ ม.ค.๖๑ วันเด็กแห่งชาติarticle
๑ ม.ค.๖๑ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่article
๑๙ ธ.ค.๖๐ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงarticle
๑๔ ธ.ค.๖๐ โครงการอบรุมคุณธรรมจริยธรรมarticle
๕ ธ.ค.๖๐ วันพ่อแห่งชาติarticle
๑ ธ.ค.๖๐ กิจกรรมหนูรักพ่อarticle
๔ พ.ย.๖๐ รำลึก ๒๘ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com