ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bullet แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๔ พ.ย. ๖๖ รำลึก ๓๔ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ : ตักบาตรเทโวโรหณะ
๑๓ ต.ค.๒๕๖๖ : วันนวมินทรมหาราชarticle
๒๖ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๗ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมพาน้องเข้าวัดarticle
๖ กันยายน ๒๕๖๖ : กิจกรรมเก็บขยะทะเล ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลarticle
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมรพะชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ : โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันarticle
๓๑ ก.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖article
๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ : พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖article
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : โครงการเดิน-วิ่งประเพณีน้องพี่สัมพันธ์ขึ้นเขาเจดีย์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖article
๑๙ ก.ค.๒๕๖๖ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนฯ "กิจกรรมการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง" article
๔ มฺิ.ย.๒๕๖๖ : ฉลองครบรอบ ๒๔๑ ปี วัดเขาเจดีย์article
๒๗ พ.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวarticle
๒๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ : การสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการทำฝนหลวงarticle
๒๘ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๖ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๒๕๖๖ : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพฯ ประจำปี ๒๕๖๖article
๒๔ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมวันเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๖๖article
๑๑-๑๗ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์article
๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ : กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์article
๗ เม.ย.๒๕๖๖ : ฝึกช้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัคคีภัยarticle
๖ เม.ย. ๒๕๖๖ : กิจกรรมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯarticle
๒๙ มี.ค.๒๕๖๖ : โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖article
๑๐ มี.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใตโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก article
๒ มี.ค.๖๖ : กีฬาเทศบาลตำบลบางสน ประจำปี ๒๕๖๖article
๑๔ ม.ค.๖๖ วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ article
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ : กิจกรรมยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖article
๘ พ.ย.๖๕ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕article
๑๕ ต.ค.๖๕ Let’s run ปันบุญ ๓ article
๑๓ ต.ค.๖๕ พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต article
๑๑ ต.ค.๖๕ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๘ ต.ค.๖๕ ๒๔๐ ปี วัดเขาเจดีย์article
๒๘ ก.ย.๖๕ วันพระราชทานธงชาติไทย article
๒๓ ก.ย.๖๕ จิตอาสาพัฒนาอำเภอปะทิว article
๑๕ ก.ย.๖๕ วันเก็บขยะชายหาดสากล article
๑๐ ก.ย.๖๕ ผู้ว่าพาเข้าวัด article
๗ ก.ย.๖๕ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ article
๓๑ ส.ค.๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น article
๒๔ ส.ค.๖๕ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๖ ส.ค.๖๕ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๒๘ ก.ค.๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๖ ก.ค.๖๕ กีฬา อบจ.คัพ article
๑๑ ก.ค.๖๕ พิธีแห่เทียนพรรษา article
๔ ก.ค.๖๕ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๒๔ มิ.ย.๖๕ วันต่อต้านยาเสพติด article
๒๔ มิ.ย.๖๕ ประชาคม article
๒๑ มิ.ย.๖๕ เทศกาลผลไม้และทุเรียนชุมพร article
๒๐ มิ.ย.๖๕ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี article
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com