ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑ มี.ค. ๕๖ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรarticle
๒๖ ก.พ. ๕๖ ประชุมจัดทำแผนชุมชนarticle
๒๕ ก.พ. ๕๖ วันมาฆบูชาarticle
๑๒ ก.พ. ๕๖ เตรียมเส้นทางรับเสด็จarticle
๘ ก.พ. ๕๖ แข่งขันชกมวยไทยarticle
๘ ก.พ. ๕๖ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กarticle
๗ ก.พ. ๕๖ Beach CleaningDayarticle
๑๒ ม.ค. ๕๖ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖article
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นarticle
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราชarticle
กิจกรรมวันพ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
ประเพณีลอยกระทง ๕๕article
ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๕article
วันปิยมหาราชarticle
รับรางวัลชมรมส่งเสริมสุขภาพดีarticle
โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุ ทต.ปะทิวarticle
๑๒ สิงหามหาราชินีarticle
กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรarticle
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕article
พิธีหล่อเทียนพรรษาarticle
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกarticle
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งarticle
วันต่อต้านยาเสพติดโลกarticle
เทศบาลรวมใจบริการประชาชนarticle
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
โครงการชุมชนเข้มแข็งบนความพอเพียงarticle
๕ มิ.ย. วันสิ่้งแวดล้อมโลกarticle
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี วิสาขบูชาarticle
ฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ทต.ปะทิวคัพ 2012article
สงกรานต์ 55article
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯarticle
วันจักรีarticle
ประชุมประชาคมarticle
บัณฑิตน้อย รุ่นที่ ๒article
วันเด็กแห่งชาติ๒๕๕๕article
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕article
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชarticle
ดูงานการจัดการขยะชุมชน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตarticle
ทำดีเพื่อพ่อ ศพด.บ้านบางสนarticle
โครงการอบรมการจัดการขยะชุมชนarticle
ประเพณีลอยกระทง 54article
แถลงนโยบายการบริหารงานarticle
โครงการจัดการขยะชุมชน ชุมชนต้นแบบarticle
รับโล่กระทรวงวัฒนธรรมarticle
ประเพณีตักบาตรเทโว 2554article
จักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติarticle
โครงกา่รรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดarticle
สมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาฯarticle
วันแม่แห่งชาติarticle
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com