ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๓มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานพูนทรัพย์article
๒มี.ค.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมสานฝันและชุมชนประสบสุขarticle
๒๓ก.พ.๕๘ ประชุมการจัดทำแผนชุมชน ชุมชนวัดเขาเจดีย์ ตลาดในarticle
๒๓ ม.ค.๕๘ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๐ ม.ค.๕๘ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๘article
๙ ม.ค.๕๘ อวยพรปัใหม่ผู้สูงอายุarticle
๙ ม.ค.๕๘ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่article
๑ ม.ค.๕๘ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่article
๒๔ ธ.ค.๕๗ พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๒๔ธ.ค.๕๗ ปะทิวคัพarticle
๒๔ ธ.ค.๕๗ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมarticle
๑๙ธ.ค.๕๗ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
๕ธ.ค.๕๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวarticle
๒ธ.ค.๕๗ กิจกรรมวันพ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๖พ.ย.๕๗ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗article
๔ พ.ย.๕๗ รำลึก ๒๕ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์article
๙ ต.ค. ๕๗ ประเพณีตักบาตรเทโวarticle
๒๖ ก.ย.๕๗ โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๒ ก.ย. ๕๗ ให้ความรู้แกนนำสุขภาพประจำครอบครัวarticle
๑๘ ก.ย. ๕๗ วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเราarticle
๑๓ ก.ย. ๕๗ กีฬานักเรียนarticle
๒๘ ส.ค. ๕๗ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์article
๑๒ ส.ค. ๕๗ วันแม่แห่งชาติarticle
๘ ส.ค. ๕๗ กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๗ ส.ค. ๕๗ มอบถุงยังชีพarticle
๗ ส.ค. ๕๗ โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาarticle
๖ ส.ค. ๕๗ โครงการอบรมการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรarticle
๔ ส.ค. ๕๗ ท้องถิ่นสุขภาพดี วิถีชุมชนคนปะทิวarticle
๒๕ ก.ค. ๕๗ โครงการอบรมผู้ประกอบการarticle
๑๘ ก.ค. ๕๗ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรกarticle
๑๖ ม.ค. ๕๗ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุarticle
๑๐ ก.ค. ๕๗ ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอปะทิวarticle
๗ ก.ค. ๕๗ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗article
๑๙ มิ.ย. ๕๗ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๔ มิ.ย. ๕๗ ปะทิวฟุตซอลคัพ ต้านภัยยาเสพติดarticle
๑๑ พ.ค.๕๙ ทต.ะทิวคัพ ๒๐๑๖article
๔ มิ.ย. ๕๗ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๑๑ พ.ค.๕๙ กีฬาชุมชนสัมพันธ์article
๑๓ เม.ย. ๕๗ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗article
๑๙ มี.ค. ๕๗ เปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิarticle
๑๙ มี.ค. ๕๗ ประชุมประชาคมarticle
๑๔ มี.ค. ๕๗ Beach Cleaningdayarticle
๗ มี.ค.๕๗ บัณฑิตน้อยarticle
๑๓ ก.พ. ๕๗ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอarticle
๑๗ ม.ค. ๕๗ กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนarticle
๑๑ ม.ค.๕๗ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗article
๑ ม.ค. ๕๗ วันขึ้นปีใหม่article
๒๖ ธ.ค. ๕๖ โครงการส่งเสริมทันตกรรมarticle
๒๕ ธ.ค. ๕๖ มอบทุนการศึกษาarticle
๑๙ ธ.ค. ๕๖ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรarticle
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com