ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๒๔ ก.พ.๖๔ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์ article
๒๕ ม.ค.๖๔ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๕ ม.ค.๖๔ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่๑ article
๒๔ ธ.ค.๖๓ ปฐมนิเทศหลักสูตรการศึกษานอกระบบarticle
๒๓ ธ.ค.๖๓ มอบทุนการโรงเรียนปะทิววิทยาarticle
๑๖ ธ.ค.๖๓ โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารarticle
๘ ธ.ค.๖๓ มอบของบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้article
๔ ธ.ค.๖๓ หนูรักพ่อarticle
๑ ธ.ค.๖๓ วันเอดส์โลกarticle
๒๕ พ.ย.๖๓ ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน article
๙ พ.ย.๖๓ ทจิตอาสาพัฒนาคลองบางสน article
๔ พ.ย.๖๓ รำลึก ๓๑ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๑ พ.ย.๖๓ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ article
๒๓ ต.ค.๖๓จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟปะทิวarticle
๒๓ ต.ค.๖๒ วันปิยมหาราชarticle
๒๑ ต.ค.๖๓ วันน้อมรำลึกสมเด็จย่าarticle
๑๓ ต.ค.๖๓ พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบวันสวรรคตarticle
๑๑ ต.ค.๖๓ Let’s run ปันบุญ๒ article
๑๐ ต.ค.๖๓ แห่กฐินวัดเขาเจดีย์ article
๓ ต.ค.๖๓ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๙ ก.ย.๖๓ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน article
๒๘ ก.ย.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๒๘ ส.ค. ๖๓โครงการอบรมให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารarticle
๒๗ ส.ค.๖๓ โครงการหมอหมู่บ้านarticle
๒๐ ส.ค.๖๓ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไอโอดีนarticle
๑๔ ส.ค.๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓article
๑๓ ส.ค.๖๓ โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นarticle
๑๒ ส.ค.๖๒ จิตอาสาพัฒนาวัดเขาเจดีย์article
๑๒ ส.ค๖๓ วันแม่แห่งชาติ article
๕ ส.ค.๖๓ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๒๘ ก.ค.๖๓ จิตอาสา article
๒๘ ก.ค.๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๒ ก.ค.๖๓ ปฐมนิเทศ กศน. article
๑๓ ก.ค.๖๓ ต้อนรับคณะท่องเที่ยวตำบลบางสนarticle
๓ ก.ค.๖๓ พิธีสมโภชเทียนพรรษาarticle
๒๙ มิ.ย.๖๓ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษาarticle
๒๔ มิ.ย.๖๓ อสม.ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก article
๒๔ มิ.ย.๖๓ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๒๓ มิ.ย.๖๓ ฉีดพ่นหมอควัน article
๑๙ มิ.ย.๖๓ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ article
๙ มิ.ย.๖๓ จิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลปะทิวarticle
๒๖ พ.ค.๖๓ มอบถุงยังชีพarticle
๒๕ พ.ค.๖๓ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๒ พ.ค.๖๓ ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นarticle
๓๐ เม.ย.๖๓ มอบถุงยังชีพโควิด article
๒๒ เม.ย.๖๓ มอบเจลแอลกอฮอล์ article
๒๑ เม.ย. ๖๓ ทำเจลแอลกอฮอล์article
๒๐ เม.ย.๖๓ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๒๐ เม.ย.๖๓ สนับสนุนแอลกอฮอล์ article
๑๕ เม.ย.๖๓ ห่มผ้าพระใหญ่ article
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com