ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ภาพกิจกรรม


๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาลตำบลปะทิว
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๕ มี.ค.๖๗ กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปี ๒๕๖๗article
๑๒ มี.ค.๖๗ ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗article
๖ มี.ค.๖๗ ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
๔ มี.ค.๖๗ ร่วมพิธีเปิด และ กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) article
๒๔ ก.พ.๖๗ พิธีสรงน้ำพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ "เจดีย์ปะทิวนิรมาณมงคล" และพระพุทธรูปหินทราย วัดเขาเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๒๓ ก.พ.๖๗ พิธีสมโภชน้ำพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ "เจดีย์ปะทิวนิรมาณมงคล" และพระพุทธรูปหินทราย วัดเขาเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๒๒ ก.พ.๖๗ ลงพื้นที่ จัดเตรียม กิจกรรม พิธีสมโภชน์น้ำสรงพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ "เจดีย์ปะทิว นิรมาณมงคล" และพระพุทธรูปหินทราย วัดเขาเจดีย์ ๒๕๖๗article
๑๙ ก.พ.๖๗ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๗ ก.พ.๖๗ ร่วมกิจกรรม PW OPEN HOUSE ๒๐๒๔ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปะทิววิทยา" article
ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2567article
๖ ก.พ.๖๗ ประชุม เตรียมจัดงาน ฉลองครบรอบ ๒๔๒ ปี วัดเขาเจดีย์article
๑ ก.พ.๖๗ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงพระพุทธรูป ณ โรงเรียนอนุบาลบางสนฯarticle
๓๐ ม.ค.๖๗ ร่วมพิธีเปิดงานลาดกระบังชุมพรแฟร์ ๒๐๒๔ และ มหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค article
๒๙ ม.ค.๖๗ ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗article
๒๕ ม.ค.๖๗ ร่วมกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง article
๒๓ ม.ค.๖๗ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิวarticle
๒๒ ม.ค.๖๗ ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.อนุบาลปะทิวarticle
๑๓ ม.ค.๒๕๖๗ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗article
๑ ม.ค.๖๗ เทศบาลตำบลปะทิวจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่article
๒๒ ธ.ค.๖๖ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิวarticle
๒๑ ธ.ค.๖๖ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติกรมหลวงบ้านแหลมแท่นarticle
๑๙ ธ.ค.๖๖ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ณ ศาลหลังสถานีรถไฟปะทิว
๑๔ ธ.ค.๖๖ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรในเขตเทศบาล
๘ ธ.ค.๖๖ เข้าร่วมโครงการ อบจ.ชุมพร พบประชาชนarticle
๖ ธ.ค.๖๖ ประชุมเตรียมจัดงาน ฉลองครบรอบ ๒๔๒ ปี วัดเขาเจดีย์article
๕ ธ.ค.๖๖ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล วัดเขาเจดีย์article
๕ ธ.ค.๖๖ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติarticle
๔ ธ.ค.๖๖ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติarticle
๒๗ พ.ย.๒๕๖๖ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖article
เตรียมสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖article
๒๐ พ.ย.๖๖ สนับสนุนการจัดประชุมสตรีกลุ่มพลังสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พื้นที่ตำบลบางสน article
๑๑ พ.ย.๖๖ บุญกฐินวัดเขาเจดีย์article
๙ พ.ย.๖๖ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอปะทิวarticle
๐๖ พ.ย.๖๖ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาลกรมหลวงarticle
๔ พ.ย. ๖๖ รำลึก ๓๔ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ : ตักบาตรเทโวโรหณะ
๑๓ ต.ค.๒๕๖๖ : วันนวมินทรมหาราชarticle
๒๖ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๗ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมพาน้องเข้าวัดarticle
๖ กันยายน ๒๕๖๖ : กิจกรรมเก็บขยะทะเล ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลarticle
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมรพะชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ : โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันarticle
๓๑ ก.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖article
๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ : พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖article
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : โครงการเดิน-วิ่งประเพณีน้องพี่สัมพันธ์ขึ้นเขาเจดีย์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖article
๑๙ ก.ค.๒๕๖๖ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนฯ "กิจกรรมการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง" article
๔ มฺิ.ย.๒๕๖๖ : ฉลองครบรอบ ๒๔๑ ปี วัดเขาเจดีย์article
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com