ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 
     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมvโดยการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
     ในการรวบรวมระบบการจัดการความรู้ มีการเผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา ทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

การจัดการความรู้ คือ►►

แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2561

 ♦คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

♦คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ e-LAAs

♦คู่มือการตั้งงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ของ อปท.

♦ คู่มือการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♦ แนวทางการจัดการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♦ การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

♦ คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♦ คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

♦ คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข้าวสารทางราชการ

♦คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)

♦ คู่มือขั้นตอนการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

♦ คู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง

คู่มือแนวปฏิบัติส่งเรื่อให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง

♦ คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับละเมิด

คู่มือการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

♦ พรบ.บัตรประชาชน

 คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

♦ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

♦ คู่มือการประดับธงและผ้าระบายสำหรับงานเตรียมการรับเสด็จฯ

♦ คู่มือการเขียนคำกล่าวในพิธี

 

 ♦ คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น

♦ คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

♦ คู่มือ "คำอธิบายภาษีป้าย"

♦ คู่มือ "รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท."

 

 


♦ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

♦ คู่มือกฏหมายควบคุมอาคาร

 

 

♦ คู่มือนักบริบาลท้องถิ่น

♦ คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

♦ คู่มือระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

♦ คู่มือวิชาการระบบการจัดการเหตุรำคาญ

♦ คู่มือการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข2553

♦ คู่มือการใช้เครื่องพ่น สำหรับผู้ปฏิบัติการ

 


♦ คู่มือ การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น - กรมการศาสนา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com