dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
การจัดการความรู้

     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยการรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
     ในการรวบรวมระบบการจัดการความรู้ มีการเผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา ทำให้บุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

การจัดการความรู้ คือ►►

♦ คู่มือขั้นตอนการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

♦ คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

♦ คู่มือการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข2553

♦ คู่มือ "คำอธิบายภาษีป้าย"

♦ คู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง

คู่มือแนวปฏิบัติส่งเรื่อให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง

♦ คู่มือ "รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท."

♦ คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับละเมิด

♦ คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

♦ คู่มือระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

♦ คู่มือวิชาการระบบการจัดการเหตุรำคาญ

♦ คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

♦ คู่มือ การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น - กรมการศาสนา

♦ คู่มือการประดับธงและผ้าระบายสำหรับงานเตรียมการรับเสด็จฯ

♦ คู่มือกฏหมายควบคุมอาคาร

♦ คู่มือการเขียนคำกล่าวในพิธี

♦ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข้าวสารทางราชการ

พรบ.บัตรประชาชน

คู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com