ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
การรับสมัครเลือกตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว ประจำปี 2564

►ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

►ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

►ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

►ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว 

►เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทีเลือกตั้ง

►ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2

►ประกาศ  เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1

►ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2

►ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1

►ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว (ผ.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1

►ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) เขตเลือกตั้งที่ 2

►ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) เขตเลือกตั้งที่ 1

►ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชือผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะทิวที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4)

►ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

►ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง เลือกตั้งและสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวและนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง กำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว และนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว


►ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว


►ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลปะทิว
และนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว


►แผนที่แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

►ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

        

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com