ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ระเบียบและกฏหมาย

© รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐


© พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

 


© พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
©เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
© พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
© พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
© พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
© พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
© พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
© พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
© พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒
© พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐

 


© กฏกระทรวง ผังเมืองชุมพร พ.ศ.๒๕๖๐

 

©กฎหมายและระเบียบเกี่ยงกับการปฏิบัติองานของ อปท.
©ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
©ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
©ระเบียบเขตพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

© ระเบียบและกฏหมาย เทศบาลตำบลปะทิว
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ พ.ศ.๒๕๕๓
© ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
© ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๕๒
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕

 


©ประกาศเขตพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
© ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เทศบาลตำบลปะทิว

 


©เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๓
©เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓
©เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓

© เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๓
© เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com