dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
ระเบียบและกฏหมาย

 

©ประกาศเขตพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
©
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

©เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
© พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
© พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
© พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
© กฏกระทรวง ผังเมืองชุมพร พ.ศ.๒๕๖๐
© พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
© พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
© พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
© พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
© รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐

© ระเบียบและกฏหมาย เทศบาลตำบลปะทิว
© พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๒
© คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
© พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐
© ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เทศบาลตำบลปะทิว
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ พ.ศ.๒๕๕๓
© ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
© ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
    ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๕๒
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
© ระเบียบเทศบาลตำบลปะทิว ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๕

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com