ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
การโอนงบประมาณ

               

ด้วยเทศบาลตำบลปะทิว มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ   เนื่องจากคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้มีรายละเอียดครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๒๘ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 

► การโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐
 
    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๐   ครั้งที่ 
  

► การโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๑๓
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๑๒
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๑๑
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๑๐
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ครั้งที่    Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com