ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bullet แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
๑๑ ต.ค.๖๕ ประเพณีตักบาตรเทโว article

 ประเพณีตักบาตรเทโว
       เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ นายมนต์ชัย  โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาเจดีย์ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายเจริญโชค  พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีและพระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเทโว ณ วัดเขาเจดีย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ภาพกิจกรรม

๑๓ มิ.ย.๖๗ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสุวรรณาราม และโรงพยาบาลปะทิว article
๖ มิ.ย.๖๗ จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี article
๓ มิ.ย.๖๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี article
๒๑ พ.ค.๖๗ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี article
๑๖ พ.ค.๖๗ กีฬา อบจ.คัพ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๑๓ พ.ค.๖๗ ทต.ปะทิวร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุสะพานลอยคนเดินข้ามทางรถไฟ article
๓๐ เม.ย.๖๗ ห่มผ้าพระบูรพาบรรพต ณ ยอดเขาเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๒๔ เม.ย.๖๗ วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๗ article
๑๓ เม.ย.๒๕๖๗ ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ article
๖ เม.ย.๒๕๖๗ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ article
๕ เม.ย.๒๕๖๗ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต พนักงานจ้างตามภารกิจ article
๔ เม.ย.๒๕๖๗ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรในเขตเทศบาล (เส้นรั้วโรงเรียนปะทิววิทยา-ซอย๖) article
๓ เม.ย.๒๕๖๗ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ article
๒๙ มี.ค.๖๗ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ article
๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของเทศบาลตำบลปะทิว
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ กิจกรรมยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๕ มี.ค.๖๗ กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปี ๒๕๖๗ article
๑๒ มี.ค.๖๗ ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๖ มี.ค.๖๗ ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
๔ มี.ค.๖๗ ร่วมพิธีเปิด และ กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) article
๒๔ ก.พ.๖๗ พิธีสรงน้ำพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ "เจดีย์ปะทิวนิรมาณมงคล" และพระพุทธรูปหินทราย วัดเขาเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๒๓ ก.พ.๖๗ พิธีสมโภชน้ำพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ "เจดีย์ปะทิวนิรมาณมงคล" และพระพุทธรูปหินทราย วัดเขาเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๒๒ ก.พ.๖๗ ลงพื้นที่ จัดเตรียม กิจกรรม พิธีสมโภชน์น้ำสรงพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ "เจดีย์ปะทิว นิรมาณมงคล" และพระพุทธรูปหินทราย วัดเขาเจดีย์ ๒๕๖๗ article
๑๙ ก.พ.๖๗ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๗ ก.พ.๖๗ ร่วมกิจกรรม PW OPEN HOUSE ๒๐๒๔ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านปะทิววิทยา" article
ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี 2567 article
๖ ก.พ.๖๗ ประชุม เตรียมจัดงาน ฉลองครบรอบ ๒๔๒ ปี วัดเขาเจดีย์ article
๑ ก.พ.๖๗ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และบวงสรวงพระพุทธรูป ณ โรงเรียนอนุบาลบางสนฯ article
๓๐ ม.ค.๖๗ ร่วมพิธีเปิดงานลาดกระบังชุมพรแฟร์ ๒๐๒๔ และ มหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค article
๒๙ ม.ค.๖๗ ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ article
๒๕ ม.ค.๖๗ ร่วมกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง article
๒๓ ม.ค.๖๗ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว article
๒๒ ม.ค.๖๗ ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.อนุบาลปะทิว article
๑๓ ม.ค.๒๕๖๗ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ article
๑ ม.ค.๖๗ เทศบาลตำบลปะทิวจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ article
๒๒ ธ.ค.๖๖ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๑ ธ.ค.๖๖ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติกรมหลวงบ้านแหลมแท่น article
๑๙ ธ.ค.๖๖ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ณ ศาลหลังสถานีรถไฟปะทิว
๑๔ ธ.ค.๖๖ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรในเขตเทศบาล
๘ ธ.ค.๖๖ เข้าร่วมโครงการ อบจ.ชุมพร พบประชาชน article
๖ ธ.ค.๖๖ ประชุมเตรียมจัดงาน ฉลองครบรอบ ๒๔๒ ปี วัดเขาเจดีย์ article
๕ ธ.ค.๖๖ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล วัดเขาเจดีย์ article
๕ ธ.ค.๖๖ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ article
๔ ธ.ค.๖๖ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ article
๒๗ พ.ย.๒๕๖๖ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ article
เตรียมสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ article
๒๐ พ.ย.๖๖ สนับสนุนการจัดประชุมสตรีกลุ่มพลังสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พื้นที่ตำบลบางสน article
๑๑ พ.ย.๖๖ บุญกฐินวัดเขาเจดีย์ article
๙ พ.ย.๖๖ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอปะทิว article
๐๖ พ.ย.๖๖ กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาลกรมหลวง article
๔ พ.ย. ๖๖ รำลึก ๓๔ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ : ตักบาตรเทโวโรหณะ
๑๓ ต.ค.๒๕๖๖ : วันนวมินทรมหาราช article
๒๖ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออก
๗ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมพาน้องเข้าวัด article
๖ กันยายน ๒๕๖๖ : กิจกรรมเก็บขยะทะเล ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล article
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมรพะชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ : โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน article
๓๑ ก.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ article
๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ : พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ article
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : โครงการเดิน-วิ่งประเพณีน้องพี่สัมพันธ์ขึ้นเขาเจดีย์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ article
๑๙ ก.ค.๒๕๖๖ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนฯ "กิจกรรมการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง" article
๔ มฺิ.ย.๒๕๖๖ : ฉลองครบรอบ ๒๔๑ ปี วัดเขาเจดีย์ article
๒๗ พ.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ : การสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการทำฝนหลวง article
๒๘ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๖ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๒๕๖๖ : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพฯ ประจำปี ๒๕๖๖ article
๒๔ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมวันเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๖๖ article
๑๑-๑๗ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ article
๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ : กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ article
๗ เม.ย.๒๕๖๖ : ฝึกช้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัคคีภัย article
๖ เม.ย. ๒๕๖๖ : กิจกรรมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ article
๒๙ มี.ค.๒๕๖๖ : โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ article
๑๐ มี.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใตโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก article
๒ มี.ค.๖๖ : กีฬาเทศบาลตำบลบางสน ประจำปี ๒๕๖๖ article
๑๔ ม.ค.๖๖ วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ article
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ : กิจกรรมยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ article
๘ พ.ย.๖๕ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ article
๑๕ ต.ค.๖๕ Let’s run ปันบุญ ๓ article
๑๓ ต.ค.๖๕ พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต article
๘ ต.ค.๖๕ ๒๔๐ ปี วัดเขาเจดีย์ article
๒๘ ก.ย.๖๕ วันพระราชทานธงชาติไทย article
๒๓ ก.ย.๖๕ จิตอาสาพัฒนาอำเภอปะทิว article
๑๕ ก.ย.๖๕ วันเก็บขยะชายหาดสากล article
๑๐ ก.ย.๖๕ ผู้ว่าพาเข้าวัด article
๗ ก.ย.๖๕ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ article
๓๑ ส.ค.๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น article
๒๔ ส.ค.๖๕ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๖ ส.ค.๖๕ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๒๘ ก.ค.๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๖ ก.ค.๖๕ กีฬา อบจ.คัพ article
๑๑ ก.ค.๖๕ พิธีแห่เทียนพรรษา article
๔ ก.ค.๖๕ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๒๔ มิ.ย.๖๕ วันต่อต้านยาเสพติด article
๒๔ มิ.ย.๖๕ ประชาคม article
๒๑ มิ.ย.๖๕ เทศกาลผลไม้และทุเรียนชุมพร article
๒๐ มิ.ย.๖๕ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com