ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
๑๐ ส.ค.๖๑กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article

 กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
   
   เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่และการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างแม่กับลูก ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว
ภาพกิจกรรม

๒๖ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออก article
๗ ก.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมพาน้องเข้าวัด article
๖ กันยายน ๒๕๖๖ : กิจกรรมเก็บขยะทะเล ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล article
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมรพะชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ : โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน article
๓๑ ก.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมฉลองเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ article
๒๔ ก.ค.๒๕๖๖ : พิธีเปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ article
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ : โครงการเดิน-วิ่งประเพณีน้องพี่สัมพันธ์ขึ้นเขาเจดีย์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ article
๑๙ ก.ค.๒๕๖๖ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนฯ "กิจกรรมการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง" article
๔ มฺิ.ย.๒๕๖๖ : ฉลองครบรอบ ๒๔๑ ปี วัดเขาเจดีย์ article
๒๗ พ.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๖ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ : การสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการทำฝนหลวง article
๒๘ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๖ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๒๕๖๖ : การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพฯ ประจำปี ๒๕๖๖ article
๒๔ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมวันเทศบาล ปี พ.ศ.๒๕๖๖ article
๑๑-๑๗ เม.ย.๒๕๖๖ : กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ article
๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖ : กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ article
๗ เม.ย.๒๕๖๖ : ฝึกช้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันและระงับอัคคีภัย article
๖ เม.ย. ๒๕๖๖ : กิจกรรมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ article
๒๙ มี.ค.๒๕๖๖ : โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า article
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ article
๑๐ มี.ค.๒๕๖๖ : กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใตโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก article
๒ มี.ค.๖๖ : กีฬาเทศบาลตำบลบางสน ประจำปี ๒๕๖๖ article
๑๔ ม.ค.๖๖ วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ article
๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ : กิจกรรมยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ article
๘ พ.ย.๖๕ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ article
๑๕ ต.ค.๖๕ Let’s run ปันบุญ ๓ article
๑๓ ต.ค.๖๕ พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต article
๑๑ ต.ค.๖๕ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๘ ต.ค.๖๕ ๒๔๐ ปี วัดเขาเจดีย์ article
๒๘ ก.ย.๖๕ วันพระราชทานธงชาติไทย article
๒๓ ก.ย.๖๕ จิตอาสาพัฒนาอำเภอปะทิว article
๑๕ ก.ย.๖๕ วันเก็บขยะชายหาดสากล article
๑๐ ก.ย.๖๕ ผู้ว่าพาเข้าวัด article
๗ ก.ย.๖๕ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ article
๓๑ ส.ค.๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น article
๒๔ ส.ค.๖๕ โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขผู้สูงวัย article
๖ ส.ค.๖๕ เดิน-วิ่งประเพณี พี่น้องสัมพันธ์ article
๒๘ ก.ค.๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
๒๖ ก.ค.๖๕ กีฬา อบจ.คัพ article
๑๑ ก.ค.๖๕ พิธีแห่เทียนพรรษา article
๔ ก.ค.๖๕ เปิดพิมพ์หล่อเทียนพรรษา article
๒๔ มิ.ย.๖๕ วันต่อต้านยาเสพติด article
๒๔ มิ.ย.๖๕ ประชาคม article
๒๑ มิ.ย.๖๕ เทศกาลผลไม้และทุเรียนชุมพร article
๒๐ มิ.ย.๖๕ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี article
๓ มิ.ย. ๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา article
๒๕ พ.ค.๖๕ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ article
๒๔ พ.ค.๖๕ ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน article
๑๑ พ.ค.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ article
๒๙ เม.ย.๖๕ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ article
๒๖ เม.ย.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ article
๒๒ เม.ย.๖๕ ทำบุญอาคารสาธารณสุข article
๒๐ เม.ย.๖๕ สร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ article
๑๕ เม.ย.๖๕ พิธีสรงน้ำกรมหลวงชุมพร article
๑๓ เม.ย.๖๕ ประเพณีสงกรานต์ article
๘ เม.ย.๖๕ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
๗ เม.ย.๖๕ ประชุมมอบนโยบาย article
๗ เม.ย.๖๕ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส article
๖ เม.ย.๖๕ วันจักรี article
๒๙ มี.ค.๖๕ ตรวจเยี่ยมตลาดนัด article
๑๗ มี.ค.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๘ มี.ค.๖๕ ทอดผ้าป่าวัดเขาเจดีย์ article
๒๘ ก.พ.๖๕ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ article
๒๒ ก.พ.๖๕ จัดทำแผนวัฒนธรรมอำเภอ article
๑๙ ม.ค.๖๕ โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ article
๑๐ ม.ค.๖๕ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๗ ม.ค.๖๕ ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น article
๒๓ ธ.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๒๒ ธ.ค.๖๔ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี article
๑๙ ธ.ค.๖๔ พิธีบวงสรวงสักการะกรมหลวงชุมพร article
๑๙ ธ.ค.๖๔ วันเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร article
๑๕ ธ.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๙ ธ.ค. ๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๕ ธ.ค.๖๔ วันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ article
๑๙ พ.ย.๖๔ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ article
๑๙ พ.ย.๖๔ ทำความสะอาดตลาดสดป้องกันเชื้อโควิด article
๔ พ.ย. ๖๔ รำลึก ๓๒ ปีพายุไต้ฝุ่นเกย์ article
๓๐ ต.ค.๖๔ ทอดกฐินวัดเขาเจดีย์ article
๒๘ ต.ค.๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว article
๒๓ ต.ค.๖๔ วันปิยมหาราช article
๒๒ ต.ค.๖๔ ประเพณีตักบาตรเทโว article
๒๐ ต.ค.๖๔ วันรักต้นไม้ article
๑๒ ต.ค.๖๔ จิตอาสาทำความสะอาดถนน article
๗ ต.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๒๙ ก.ย.๖๔ มุทิตาจิต article
๒๘ ก.ย.๖๔ วันธงชาติไทย article
๒๐ ก.ย.๖๔ สมทบทุนก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลปะทิว article
๒๗ ก.ย.๖๔ เยี่ยมบ้านผู้กักตัว article
๒๐ ก.ย.๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๖ ก.ย.๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ article
๒๕ ส.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้โรงเรียนปะทิววิทยา article
๑๓ ส.ค.๖๔ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ article
๑๑ ส.ค.๖๔ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ article
๕ ส.ค.๖๔ ตัดแต่งต้นไม้ปรับปภูมิทัศน์ article
๑๖ ก.ค.๖๔ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรโรงพยาบาลปะทิว article
๑๖ ก.ค.๖๔ เยี่ยมบ้านผู้กักตัว article
๑๕ ก.ค.๖๔ ทำความสะอาดพื้นที่ผ่อนผัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com