ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletระเบียบการติดตั้งป้ายโฆษณา
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletร้องเรียนทุจริต
bulletการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
bulletงานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE:OSS)
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletLine ตลาดนัดวันอังคาร
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
bulletการรับสมัครเลือกตั้ง
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายการการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
dot
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
dot
bulletกฏบัตร (Internal Audit Charter)
bulletนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
bulletการบริหารความเสี่ยง
bulletแผนการตรวจสอบภายใน
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

                  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ   
การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   ข้อ   30  ( 5 )      กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ซึ่งให้มีวิธี
การประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล  การใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีใน
รอบปีงบประมาณ
และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา  สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนรับทราบตามลำดับต่อไป

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศฯ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 2564

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 2560 ช่วงที่ 2

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 2560 ช่วงที่ 1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 2559

 ►รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 2558

 ►รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ. 2557

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : saraban-pathiocity@lgo.mail.go.th
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com