ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
dot
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
dot
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
bulletคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
bulletการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
bulletมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์กร
bulletรายงานผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
bulletประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
กิจการสภา
  >> ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปะทิว  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว พ.ศ. ๒๕๕๒

 ► การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓
     
     ►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
    
►ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
   
►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
    
►ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
   
►ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
    
►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
    
►ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบปละทิว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
    
►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓     
     
►ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓     
     
►ประกาศสภาเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓     
   
►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
    
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

► การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
     

     สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖
    ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
    ►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๒
     ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
    ►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒

      ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒
    ►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ มิ.ย.๖๒ 
    ►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒
    ►การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒

    ►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิวสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒

      ประกาศชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

► การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
     ► สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑
     ►ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ 
     ►ประกาศเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘     

     
 ♦ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
     
♦ ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
      
♦ ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com