dot
dot
ข้อมูลบริการประชาชน
dot
bulletแจ้งเกิด - แจ้งตาย
bulletแจ้งย้าย
bulletการขอบ้านเลขที่
bulletขอแบบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
bulletงานทะเบียนพาณิชย์
bulletการจัดการความรู้
bulletคู่มือภาษี
bulletช่องทางร้องเรียน
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
bulletLine แจ้งข่าวชุมชน ทต.ปะทิว
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสต์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
bulletกิจการสภา
bulletประมวลจริยธรรมท้องถิ่น
dot
งานงบประมาณและการเงิน
dot
bulletเทศบัญญัติ
bulletการโอนงบประมาณ
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศเปิดเผยราคากลาง
bulletรายงานงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.1)
dot
งานพัฒนาชุมชน
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุ
bulletรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วน
bulletรายชื่อผู้พิการ
dot
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
dot
ดาวน์โหลด
dot
bulletระเบียบและกฏหมาย
bulletโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
bulletเล่าเรื่องเมืองปะทิว
bulletรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
bulletจดหมายข่าว
bulletInfo graphic
bulletLet's Run ปันบุญ
bulletเอกสาร / แผ่นพับ
กิจการสภา
  >> ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปะทิว  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว พ.ศ. ๒๕๕๒

 

►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒
►การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๒

►สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิวสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒

 ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๒


► สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๑

► การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
      
►ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ 
     ►ประกาศเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘     

     
 ♦ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
     
♦ ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
      
♦ ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เทศบาลตำบลปะทิว
ที่อยู่ :  เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร      รหัสไปรษณีย์ 86160
เบอร์โทร :  0-7759-1631      เบอร์โทรสาร :  0-7759-1632
อีเมล : tumbonpathio@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pathiocity.com