ReadyPlanet.com


เทิดทูลสถาบัน


 พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยผู้ตั้งกระทู้ ร้อย ปจว.๒ (Psyp2company-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-09-14 11:03:11 IP : 183.89.75.37


1 2 »

ความคิดเห็นที่ 1 (3415808)

 พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้อย ปจว.๒ (Psyp2company-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-14 11:04:07 IP : 183.89.75.37


ความคิดเห็นที่ 2 (3417371)

 ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย  ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์

เสด็จฯสู่สวรรคาลัย  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้อย ปจว.๒ (Psyp2company-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-25 10:16:39 IP : 183.88.52.143


ความคิดเห็นที่ 3 (4098144)

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 11:40:06 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 4 (4098147)

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 11:43:44 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 5 (4098153)

พ่อสอนให้เราเป็นคนดี
“…การทําความดีนั้น โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษย
จึงทําไดยากและเห็นผลชา แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไม ความชั่ว ซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่
แลวจะ พอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว…

พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกวาที่รอยตํารวจตรีฯ 
โรงเรียนนายรอยตํารวจฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2529

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 11:47:50 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 6 (4098155)

 พ่อสอนให้เราสามัคคีและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
“…คนเราอยูคนเดียวไมได จะตองอยูเปนหมูคณะ
และถาหมูคณะนั้นมีความสามัคคี คือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือในทุกเมื่อ
ชวยกันคิดวาสิ่งใดควร สิ่งใดไมสมควร สิ่งใดที่จะทําใหนํามาสูความเจริญความมั่นคง ความสุข ก็ทํา
สิ่งใดที่นํามาซึ่งหายนะหรือเสียหาย ก็เวน และชวยกันปฏิบัติทั้งหนาที่ทางกาย ทั้งหนาที่ทางใจ…”

พระราชดํารัสเนื่องในพิธีพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2519

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 11:49:15 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 7 (4098156)

 พ่อสอนให้เราเคารพสิทธิของผู้อื่น
“…การมีเสรีภาพนั้นเปนของดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใชจําเปนตองใชดวยความระมัดระวัง
และความรับผิดชอบมิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่นที่เขามีอยูเทาเทียมกัน
ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความเปนปกติสุขของสวนรวมดวย
มิฉะนั้น จะทําใหมีความยุงยากจะทําสังคมและ ชาติประเทศตองแตกสลายโดยสิ้นเชิง …”

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 11:51:27 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 8 (4098159)

 พ่อสอนให้เราเข้มแข็ง
“…ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก เพราะวาตอไปถามีชีวิตที่ลําบาก
ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได
เพราะวา ถาไมเจออุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได แตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี
และมีความเข็มแข็ง ในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆนั้นได…”

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 11:55:32 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 9 (4098161)

 พ่อสอนให้เราดูแลรักษาสุขภาพของเราเอง
“…การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง
เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจำอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ เมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่
ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ…”

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 11:56:48 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 10 (4098168)

เรารักพระองค์ท่านเหมือนที่พระองค์ท่านรักพวกเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-01-15 12:04:37 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 11 (4098170)

 ทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์เปรื่องปราดล้ำ ทรงประทานชี้นำทำเพื่อชาติ ไทยเป็นสุขร่มเย็นเป็นเอกราช เพราะพระบาทภูมิพลบันดาลดล

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:08:51 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 12 (4098171)

 พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรมเมื่อยามลูกทุกข์กายใจ  พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:13:20 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 13 (4098172)

 ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:18:03 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 14 (4098173)

  พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:20:56 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 15 (4098176)

 โครงการตามพระราชดำริ” หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริ เป็นแนวทางดำเนินงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลทั้งฝ่ายพลเรือน  ตำรวจ  ทหาร  นำไปพิจารณาวางแผนปฏิบัติ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:28:51 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 16 (4098182)

 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:55:11 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 17 (4098183)

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:56:02 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 18 (4098184)

 "ร้อยรวมใจ น้อมนำ อุทิศตน มหามงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:56:45 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 19 (4098185)

 พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:57:48 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 20 (4098186)

 ความดีนั้นทำยาก แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 12:58:40 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 21 (4098187)

 คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 13:09:26 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 22 (4098188)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 13:10:26 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 23 (4098189)

 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 13:11:42 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 24 (4098206)

 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-15 13:46:48 IP : 171.5.146.236


ความคิดเห็นที่ 25 (4099198)

พระคุณยิ่งใหญ่ทั่วหล้า

ผู้แสดงความคิดเห็น รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-20 17:35:47 IP : 223.207.41.144


ความคิดเห็นที่ 26 (4099200)

  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-20 17:43:06 IP : 223.207.41.144


ความคิดเห็นที่ 27 (4099201)

  ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-20 17:47:55 IP : 223.207.41.144


ความคิดเห็นที่ 28 (4099202)

 ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-20 17:49:23 IP : 223.207.41.144


ความคิดเห็นที่ 29 (4099204)

  ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-20 17:51:26 IP : 223.207.41.144


ความคิดเห็นที่ 30 (4099205)

 . ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-20 17:55:05 IP : 223.207.41.144


ความคิดเห็นที่ 31 (4099206)

  ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-01-20 17:56:01 IP : 223.207.41.144


ความคิดเห็นที่ 32 (4102717)

 ความรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลของชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 19:54:38 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 33 (4102718)

 ความรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลของชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 19:54:39 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 34 (4102719)

 ความรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลของชาติ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 19:54:55 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 35 (4102721)

 ............เรารักในหลวง...เรารักในหลวง
........เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง..............เรารักในหลวง......
..เรารักในหลวง......................เรารักในหลวง........เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง........................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง........เรารักในหลวง
เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...เรารักในหลวง...........เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง.......................เรารักในหลวง
..เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................................................เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง.............................................เรารักในหลวง
.........เรารักในหลวง...................................เรารักในหลวง
............เรารักในหลวง...........................เรารักในหลวง
................เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง
..................เรารักในหลวง.............เรารักในหลวง
......................เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.......................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
..............................เรารักในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 20:01:52 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 36 (4102722)

  พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 20:04:52 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 37 (4102725)

  สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 20:14:52 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 38 (4102727)

 ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 20:16:28 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 39 (4102728)

  พสกนิกรชาวไทยในทุกพื้ันที่ มีความรักและสามัคคีในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์สูงสุด พร้อมทั้งทำความดีตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 20:21:30 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 40 (4102730)

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่พูดจาจาบจ้วงหรือกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรในโอกาสต่าง

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 20:54:38 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 41 (4102738)

 ขอให้พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-11 22:04:13 IP : 223.207.23.245


ความคิดเห็นที่ 42 (4103119)

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:22:31 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 43 (4103122)

 พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:24:30 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 44 (4103124)

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:27:46 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 45 (4103125)

 

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:29:54 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 46 (4103126)

 อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:30:31 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 47 (4103128)

 "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:34:22 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 48 (4103129)

 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง   

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:35:30 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 49 (4103130)

 ชาวไทยน้อมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน1 ร้อย3 รร.นส.ทบ วันที่ตอบ 2018-02-13 23:36:29 IP : 171.5.150.185


ความคิดเห็นที่ 50 (4103131)

 พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเยี่ยงบิดาห่วงใยบุตร

ผู้แสดงความคิดเห็น พัน 1 ร้อย 3 รร.นส.ทบ. วันที่ตอบ 2018-02-13 23:37:02 IP : 171.5.150.1851 2 »


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.